VRIJWILLIGERS - FAQ

Registratie bij Golazo Community

Via https://www.golazo.com/volunteers/ kom je op onze vrijwilligerspagina. Je kunt op de link klikken of plak de link in je browser. Klik op de registratieknop op de website en volg de stappen.

De communicatie met de vrijwilligers gebeurt bijna volledig digitaal (via mail). Indien mogelijk, raden we aan om het mailadres van iemand uit je omgeving (die zelf niet vrijwilligt) te gebruiken. Deze persoon kan jou dan op de hoogte houden en jou opgeven voor events.

Voor groepen: Enkel de groepsleider dient een mailadres te hebben. Hij/zij kan per event ingeven met hoeveel personen de groep kan meehelpen en kan vrijblijvend groepsleden uitnodigen. De groepsleider is verantwoordelijk dat alle communicatie bij alle groepsleden geraakt.

Dat kan! Na registratie beslis je zelf voor welke en voor hoeveel events je je opgeeft. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om je account te verwijderen.

Vanaf 2 personen kun je je in principe registreren als groep. We raden dan ook aan om je te registreren als groep als je samen met iemand wilt vrijwilligen. Dan houden wij er rekening mee dat jullie samen meehelpen.

Het is vrij te kiezen wie groepsleider is en dit kan later ook nog aangepast worden. Het is de taak van de groepsleider om alle gegevens correct in te vullen, om in contact te staan met de organisatie en om de nodige informatie door te geven aan zijn/haar mede-groepsleden. Kies dus iemand die deze taak op zich wilt nemen.

Zeker. Graag zelfs! Stuur ons (volunteers@golazo.com) een mail met een kleine voorstelling van je groep (wie zijn jullie, wat doen jullie, welke regio, hoeveel personen,…). Vermeld erbij dat je graag een informerend gesprek zou willen.

Je mag zeker je vrienden en kennissen aanmoedigen om mee te vrijwilligen. ‘Bring a friend’ wordt gestimuleerd. Laat de perso(o)n(en) die je meebrengt zich ook registreren. Je kan je samen kandidaat stellen als ‘groep’

Deze info wordt in detail besproken eens je een functie toegewezen gekregen hebt. Sommige functies zullen vergoed worden, andere niet. De vergoeding zal uiteraard eerlijk en objectief bepaald worden en niet afhangen van de persoon. Voor eventaanvang wordt dit door de organisatie in kaart gebracht. De shiftduur en soort taak zijn de twee grootste criteria waarvan de mogelijke vergoeding afhangt. Daarnaast volgen we strikt de vrijwilligerswetgeving betrreffende kostenvergoedingen. (Zie ook de vraag ‘Kan ik vrijwilligen als ik een uitkering krijg?’)

Vrijwilligers helpen de eventmanager en de medewerkers. Vrijwilligers werken aanvullend vanuit een duidelijke eigen rol en taak. Medewerkers zijn er om achter de schermen mee de eventmanager en de vrijwilligers te ondersteunen. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid en kennen duidelijke diverse verplichtingen naar de organisatie toe. Medewerkers worden verondersteld aan te sturen en zelfstandig taken aan te gaan.

Na registratie ben je opgenomen in onze vrijwilligerswerking en zal je op de hoogte gehouden worden van event-opportuniteiten. Je zal je per event kunnen opgeven als vrijwilliger.  We zullen geleidelijk aan bouwen aan onze vrijwilligersomgeving, maar voorlopig word je, na registratie via mail op de hoogte gehouden van onze event-opportuniteiten.

Via mail: zorg dat je een correct mailadres opgeeft waar je ook regelmatig naar gaat kijken.

Via het vrijwilligersplatform: via https://www.golazo.com/volunteers/ kom je op onze vrijwilligerspagina. Je kunt op de link klikken of plak de link in je browser. Klik op de login-knop op de website.

Opgeven als vrijwilliger voor een event

Je zal een taak toegewezen krijgen op basis van jouw kennis en interesses. Daarnaast word je als vrijwilliger ook begeleid waar nodig.

Wij betrekken graag veel enthousiaste vrijwilligers bij het event-gebeuren. Je werkt in groep en zal altijd terecht kunnen bij een verantwoordelijke voor de nodige begeleiding.

Het takenpakket dat je aangaat kan zeer specifiek of net heel divers zijn. Voor ieder wat wils! Ons vrijwilligersaanbod is uitgebreid. We delen het op in 4 profielen of vrijwilligersteams, waaraan de meest voorkomende taken gelinkt kunnen worden.

Hieronder vind je de vier vrijwilligersprofielen beschreven in enkele kernwoorden:

We gaan uit van de 4 algemene vrijwilligersprofielen, maar op sommige events zoeken we vrijwilligers voor specifieke taken. Na registratie word je via mail op de hoogte gehouden over vrijwilligerstaken.

Wij kennen de taken toe, maar jij kunt je voorkeur meedelen. Hier proberen we zoveel als mogelijk rekening mee te houden.

Afhankelijk van de vlotheid van het recruteringsproces zullen functies en shifts ingevuld worden. We werken volgens het principe van ‘first come, first served’ maar houden natuurlijk rekening met je voorkeur en je profiel.

De shiftduur zal afhangen van het event en je taak. Over het algemeen werken we met een voormiddag- en een namiddag-shift. We gaan meestal uit van volgende uren:

  • Een voormiddag start tussen 8u en 9u en eindigt tussen 12u en 13u.
  • Een namiddag start rond 13u en duurt ongeveer tot 16u à 17u.

Je kan je ook voor een hele dag opgeven (een dagshift), wat voor sommige functies vereist is.

Wetgeving

We spreken van vrijwilligerswerk wanneer iemand zich inzet in een organisatie die geen winst nastreeft en dat onbezoldigd én vrijwillig doet. Een stage of gemeenschapsdienst is daarom geen vrijwilligerswerk. Activiteiten in privé- of familieverband (zoals het gras van de buurvrouw maaien) is evenmin vrijwilligerswerk. Voor de wettelijke definitie verwijzen we naar de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005.

Vrijwilligen mag pas als je 15 jaar oud bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs hebt afgerond. Zo niet, moet je wachten tot je 16 jaar oud bent.

Ja. Als organisatie hebben wij voor onze vrijwilligers een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten, welke de schade dekt die aan derden zou worden berokkend bij het verrichten van vrijwilligerswerk, met uitzondering van schade die het gevolg is van bedrog, zware fout of herhaaldelijke lichte fout van de vrijwilliger. Daarnaast hebben wij voor onze vrijwilligers een verzekering afgesloten die “lichamelijke ongevallen” van onze vrijwilligers dekt.

Als vrijwilligersvereniging zijn wij burgerlijk aansprakelijk voor schade die jij als vrijwilliger aan derden zou berokkenen bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger kan je enkel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden ingeval van bedrog, bij een zware fout of een herhaaldelijk voorkomende lichte fout.

Ja dat kan, maar je zal eerst een aantal zaken in orde moeten brengen voor je mag vrijwilligen. Zo kunnen uitkeringsgerechtigde werklozen, (halftijds) bruggepensioneerden, rechthebbenden op een leefloon, op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en rechthebbenden van gewaarborgd inkomen voor bejaarden vrijwilligerswerk verrichten met behoud van hun uitkering(en). In sommige gevallen moet je aangeven dat je vrijwilligerswerk beoefent. Er geldt een meldingplicht bij bijvoorbeeld RVA, ziektefonds of OCMW. Je bent zelf verantwoordelijk om het nodige in orde te brengen. 

Als vrijwilligersorganisatie dienen wij bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Voor meer details verwijzen we  naar onze privacy policy op het platform.

Ja, dat kan. Je hoeft geen Belg te zijn. Alle buitenlanders met wettige  verblijfstitel kunnen vrijwilligerswerk doen. Ook asielsoekers met recht  op materiële opvang mogen vrijwilligerswerk doen.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk gaat dieper in op de vrijwilligerswetgeving (https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/)

Bijkomende informatie

Golazo is welbekend als organisator van de Allianz Memorial Van Damme, de  AG Antwerp 10 Miles, de Ronde van Vlaanderen Cyclo  en nog zoveel meer. Op de website (https://www.golazo.com/calendar/) kun je onze kalender terugvinden.
Echter, voor niet alle events zoeken wij (talrijk) vrijwilligers. Hieronder een overzicht van de events waarvoor je je in 2022 hoogstwaarschijnlijk zal kunnen opgeven als vrijwilliger.

Je krijgt altijd een eventspecifieke briefing vooraf. Indien je iets specifieks nodig hebt, wordt dit daarin vermeld. Het is een must om casual, goedzittende en weersaangepaste kledij te dragen, tenzij anders vermeld.

We vragen gewoonlijk om een klein halfuurtje voor de start van je shift bij het check-in point te zijn, maar het exacte startuur zal in de eventspecifiekee briefing vermeld worden.

Je wordt verondersteld om je tijdig aan te melden. Kom dus best een half uurtje voor de start van jouw shift langs bij de check-in. Er wordt aangeduid dat je aanwezig bent en we controleren of het vrijwilligerscontract in orde is. Bij de check-in kun je gewoonlijk ook een lunchpakket afhalen en als dit voorzien is een T-shirt en/of polsbandje. Wij zorgen ook dat je weet wie jouw aanspreekpunt is tijdens jouw shift.

Als vrijwilligersorganisatie hebben wij een informatieplicht naar onze vrijwilligers toe en dienen wij verplicht enkele zaken mee te delen, zoals i.v.m. jouw aansprakelijkheid en het feit dat je verzekerd bent, of je een vrijwilligersvergoeding ontvangt enz. Wij hebben ervoor gekozen om deze zaken schriftelijk mee te delen, en maken daarbij gebruik van een vrijwilligersovereenkomst.

Afhankelijk van het event zal je een polsbandje of accreditatie nodig hebben. Je krijgt altijd een eventspecifieke briefing vooraf. Daarin zal vermeld worden waar je, indien nodig een polsbandje of accreditatie kan afhalen.

Afhankelijk van het event wordt er een T-shirt voorzien.

Als je een hele dag op het event meehelpt, wordt er een lunchpakket voorzien. Meer details zullen te lezen zijn in de briefing die je voor eventaanvang zal ontvangen.

Je krijgt een eventspecifieke briefing vooraf. Daarin zal vermeld worden waar er al dan niet parking voorzien wordt.

Je krijgt een eventspecifieke briefing vooraf. Daarin zal vermeld worden waar er al dan niet fietsenstallingen voorzien worden.

Neen, wij voorzien geen overnachtingsmogelijkheden. We verwachten dat je uit de regio bent of dat je zelf overnachting voorziet indien je niet in de buurt woont.

Ja! De organisatie moet weten dat jouw shift erop zit. Breng jouw verantwoordelijke op de hoogte en ga (indien mogelijk) langs de check-in/out desk.

Indien er een vrijwilligersvergoeding afgesproken is, proberen we deze binnen de 10 dagen na (de laatste dag van) het event uit te betalen.

Raadpleeg ter plaatse iemand van de organisatie en vertel wat er gebeurd is. Je kunt ook altijd mailen naar volunteers@golazo.com.

Je kunt ter plaatse iemand van de organisatie aanspreken of je kan altijd terecht bij volunteers@golazo.com.