General conditions VIP Events

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Toepassingsgebied

De levering van de diensten van GOLAZO geschiedt op de hiernavolgende voorwaarden, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen tussen partijen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst.

Onder “GOLAZO” wordt verstaan: Golazo NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.703.410, en met haar verbonden ondernemingen van de Golazo Groep, en meer in het bijzonder Golazo Sports NV, Sportizon NV en Gracias NV.

De diensten van GOLAZO bestaan uit het aanbieden van VIP-pakketten en het organiseren van hospitality in het kader van events. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op degene die een dienst boekt en/of tickets aankoopt (de “klant”). Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende en tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. Zij primeren op en worden aangevuld door de voorwaarden zoals vermeld op de factuur van GOLAZO.

Zij worden geacht te zijn aanvaard door de klant behoudens diens schriftelijke en gemotiveerd, aangetekend protest binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst.  Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. 

ARTIKEL 2. Eenzijdige wijziging

GOLAZO houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  Ze zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.  De klant heeft het recht om binnen de 30 dagen na kennisgeving van deze wijziging de overeenkomst kosteloos te beëindigen.  Indien niet, wordt hij geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 3. Bestelling – Aanbod

De overeenkomst tussen GOLAZO en de klant komt slechts tot stand na de bestelling door de klant en na betaling zoals bepaald in art. 6 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 4. Intellectuele eigendom

GOLAZO blijft de enige titularis van de intellectuele eigendomsrechten van haar creaties en organisaties. Om het even welke levering blijft eigendom van GOLAZO tot op het ogenblik der integrale betaling van de prijs.

ARTIKEL 5. Prijs

De door GOLAZO gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. De prijzen zijn steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Het wisselrisico is ten laste van de klant. Bij een stijging van de prijs van bepaalde producten of diensten waarop GOLAZO zelf geen invloed heeft, kunnen de prijzen hieraan aangepast worden.

 ARTIKEL 6. Betaling

De diensten moeten steeds vooraf worden betaald en dit via het online betalingssysteem.  De bestelling is pas geldig na betaling van het volledige bedrag. Bij de aankoop van VIP-tickets zullen deze pas aan de klant worden toegestuurd na ontvangst van de volledige betaling.

ARTIKEL 7. Herroepingsrecht

De diensten vallen onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

ARTIKEL 8. Gebruik tickets

De geleverde tickets zijn en blijven de exclusieve eigendom van GOLAZO. Elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé is strikt verboden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GOLAZO, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het event strikt verboden en is het niet toegestaan de geleverde tickets verder te commercialiseren. Het is bijgevolg verboden om de tickets door te verkopen aan derden of wedstrijden te organiseren of commerciële acties op te zetten, om de tickets in andere commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden of om gebruik te maken van de tickets, de naam of het logo van het event voor de organisatie van eigen VIP-arrangementen. GOLAZO is gerechtigd om doorverkochte of anderszins gecommercialiseerde tickets ongeldig te maken en houders van die tickets de toegang tot het event te ontzeggen, zonder enige vorm van schadevergoeding voor de oorspronkelijke of daaropvolgende koper of houder.

 ARTIKEL 9. Annulering bestelling

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door GOLAZO, dewelke hier op geen enkel ogenblik toe verplicht is.  

ARTIKEL 10. Overmacht – Afgelasting – Aansprakelijkheid

Algemeen

GOLAZO zal, behoudens opzet of zware fout, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden zo de uitvoering van een aanvaarde dienst niet of niet tijdig kan plaatsvinden in gevolge de fout van haar aangestelden, onderaannemers of ingevolge de fout van de klant. De totale aansprakelijkheid van GOLAZO is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde de prijs die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van GOLAZO om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals Covid-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het bestelde ticket of andere vorm van schadevergoeding.

Covid-19 en andere epidemieën en pandemieën

Covid-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan Covid-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de klant, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan en Covid-19 en andere epidemieën en pandemieën. GOLAZO is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door Covid-19 of andere epidemieën en pandemieën.

Ingeval GOLAZO het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie en/of dringende overheidsmaatregelen, zal het ticket automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door GOLAZO, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 11. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

GOLAZO heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement, welke onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen. De klant verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisatie aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels en overheidsmaatregelen, strikt te zullen naleven en opvolgen. Toegang tot het evenement kan afhankelijk gemaakt worden van bepaalde voorwaarden (bv. bewijs van een recente negatieve PCR-test of bewijs van volledige vaccinatie).

De klant wordt aanbevolen om het evenement niet te bezoeken ingeval van symptomen die op Covid-19 of andere epidemieën en pandemieën kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

GOLAZO behoudt zich het recht voor om, indien van toepassing voor het betreffend evenement en zij dit nodig acht, de door de klant gekozen zitplaatsen te wijzigen en andere zitplaatsen toe te wijzen aan de klant dan deze die initieel door de klant geselecteerd werden. Wijziging van zitplaatsen zal zoveel als mogelijk gebeuren met behoud van de door de klant gekozen categorie van zitplaatsen. Ingeval een wijziging resulteert in de toewijzing van zitplaatsen waarvan de prijs lager of hoger ligt dan de door de klant betaalde prijs, dan kan GOLAZO de door de klant verschuldigde prijs aanpassen overeenkomstig de toepasselijke tarieven.

ARTIKEL 12. Klachten

Geen enkele klacht op de diensten zal aanvaard worden als zij niet per aangetekend schrijven aan GOLAZO, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, wordt gericht, binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van de diensten of ontdekking van enig gebrek.  Bij gebreke hieraan zal de dienstverlening geacht worden aanvaard te zijn. 

ARTIKEL 13. Verplichtingen

GOLAZO stelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de klant te voldoen. Zij kan evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis.

ARTIKEL 14. Persoonsgegevens

De klant verleent GOLAZO hierbij de toestemming om alle in het kader van de relatie tussen partijen uitgewisselde persoonsgegeven te verzamelen en op te nemen in een bestand voor commercieel – administratieve doeleinden en met het oog op directe mailing.  GOLAZO zal zorgen dat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld en dat de klant overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, recht heeft op toegang tot de gegevens en het verbeteren ervan, waartoe te allen tijde verzocht kan worden via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden. Voor meer details verwijzen we naar onze privacy statement op de website.

ARTIKEL 15. Solidariteit

In geval van meerdere klanten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.

ARTIKEL 16. Uitvoeringsmodaliteiten

Het transportrisico en de port- en leveringskosten, indien van toepassing, zijn exclusief ten laste van de klant.

ARTIKEL 17. Uitvoeringstermijn

Enkel de termijnen schriftelijk aangegeven door GOLAZO zijn bindend. Deze termijnen zullen in ieder geval verlengd worden in geval van overmacht, wijziging van de bestelling door de cliënt, vertraging in het overmaken van informatie en/of documenten door de cliënt of vertraging door betaling.

ARTIKEL 18. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen GOLAZO en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GOLAZO.

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8
3583 Beringen

BTW BE 0543.703.410

info@golazo.be
Tel. 011/45.99.27

Conditions générales

ARTICLE 1. Champ d’application

Sauf dérogations écrites convenues entre les parties et sans préjudice d’éventuelles conditions particulières convenues dans un contrat séparé, la prestation de services par GOLAZO, à laquelle le présent bon de commande se réfère, se fait aux conditions suivantes.

On entend par « GOLAZO » : Golazo NV, société de droit belge ayant son siège social à 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0543.703.410, et ses sociétés affiliées du groupe Golazo, et plus précisément Golazo Sports NV, Sportizon NV et Gracias NV.

Les services de GOLAZO consistent à proposer des packages VIP et à organiser l’hospitalité dans le cadre des événements e. Les présentes conditions générales s’appliquent à la personne qui réserve un service et/ou achète des billets (le “client”). Elles prévalent sur toutes les conditions contraires et contradictoires du Client, même si elles sont communiquées ultérieurement.  Les conditions générales l’emportent sur toutes les conditions autres ou contraires du client, même si celles-ci sont communiquées postérieurement. Ces conditions prévalent et sont complétées par les conditions stipulées sur la facture de GOLAZO.

Elles sont réputées avoir été acceptées par le client sauf contestation écrite, motivée et recommandée de la part de ce dernier dans les cinq jours calendrier suivant la réception. La nullité éventuelle d’une des présentes dispositions n’influence en aucun cas la validité des autres dispositions.

ARTICLE 2. Modification unilatérale

GOLAZO se réserve le droit de modifier unilatéralement ces conditions générales. Elle en informera le client par écrit. Le client a le droit de résilier le contrat sans frais dans les 30 jours calendrier suivant la notification de ce changement. Sinon, il sera réputé avoir accepté les conditions générales telles qu’elles auront été modifiées.

ARTICLE 3. Commande – Offre

Le contrat entre GOLAZO et le client n’entre en vigueur qu’après la commande par le client et après le paiement tel que stipulé à l’article 6 des présentes conditions générales.

ARTICLE 4. Propriété intellectuelle

GOLAZO reste le titulaire unique des droits de propriété intellectuelle sur ses créations et organisations. Chaque livraison demeure propriété de GOLAZO jusqu’à paiement intégral du prix.

ARTICLE 5. Prix

Les prix sur les factures émises par GOLAZO sont libellés en euro, taxes non comprises. Les prix s’entendent toujours TVA non comprise, sauf indication contraire. Le risque de change est à charge du client. En cas d’augmentation du prix de certains produits ou services sur lesquels GOLAZO n’a elle-même aucune influence, les prix peuvent être ajustés en conséquence.

 ARTICLE 6. Paiement

Les services doivent toujours être payés au préalable et cela via le système de paiement en ligne. La commande n’est valable qu’après paiement de l’entièreté du montant. Lors de l’achat de billets VIP, ceux-ci ne seront envoyés au client qu’après réception du paiement intégral.

GOLAZO affirme avoir pris toutes les précautions possibles et agit ainsi en tant que vendeur en ligne normal et prudent. Tout vol ne peut donc pas lui être incombé.

ARTICLE 7. Droit de rétractation

Les services tombent sous les services visés par l’Art. VI, 53, 12° CDE desquels le droit de rétractation est exclu.

ARTIKEL 8. Usage des billets

Les billets délivrés sont et restent la propriété exclusive de GOLAZO. Toute reproduction ou imitation sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit est strictement interdite. Sauf accord écrit préalable de GOLAZO, toute utilisation commerciale du nom ou du logo de l’événement est strictement interdite et aucune autre commercialisation des billets fournis n’est autorisée. Par conséquent, il est interdit de revendre les billets à des tiers, d’organiser des concours ou des actions commerciales, d’offrir les billets sous d’autres formes commerciales – de quelque manière que ce soit – ou d’utiliser les billets, le nom ou le logo de l’événement pour l’organisation de propres arrangements VIP. GOLAZO est en droit d’invalider les billets revendus ou commercialisés d’une autre manière et de refuser aux détenteurs de ces billets l’accès à l’événement, sans aucune compensation pour l’acheteur ou le détenteur initial ou ultérieur.

 ARTICLE 9. Annulation commande

Toute annulation d’une commande par le client doit être effectuée par écrit. Elle n’est valable qu’après avoir été acceptée par écrit par GOLAZO.

ARTICLE 10. Force majeure – Annulation de l’événement – Responsabilité

Général

GOLAZO ne peut être tenu responsable, sauf intention ou faute grave, si l’exécution d’un service accepté ne peut avoir lieu ou ne peut avoir lieu à temps en raison de la faute de ses employés, de ses sous-traitants ou en raison de la faute du client. La responsabilité totale de GOLAZO est en tout état de cause limitée à l’indemnisation des dommages directs (hors dommages indirects) et ne peut jamais être supérieure à la valeur de la prestation fournie, à savoir les frais d’inscription.

La responsabilité en cas de force majeure est exclue. Par force majeure, on entend toute circonstance échappant au contrôle de GOLAZO qui l’empêche (même temporairement) de remplir ses obligations en tout ou en partie. Cela comprend (non exhaustif), la non-livraison ou la livraison tardive ou les erreurs de fournisseurs ou d’autres tiers contractés, les instructions, les décisions ou les interventions  de quelque nature que ce soit d’une autorité publique, administrative ou réglementaire («fait du Prince»), le terrorisme ou la menace terroriste, conditions météorologiques (telles que chaleur extrême, orage, tempête, rafales, inondations, etc.), incendie, émeute, guerre ou menace de guerre, insurrection, épidémies, pandémies (comme COVID-19), état de quarantaine, perturbations dans un réseau ou une connexion (télécommunications) ou connexion ou systèmes de communication utilisés, émeutes sur la voie publique, les barrages, les grèves ou les lock-out, les manifestations et autres perturbations inquiétantes. Les cas de force majeure ne donnent droit à aucun remboursement des frais d’inscription ou autre forme de compensation.

Covid-19 et autres épidémies et pandémies

Le Covid-19 est une maladie extrêmement contagieuse qui peut mener à être gravement malade et au décès. Un risque inhérent d’exposition au Covid-19 existe dans tout lieu public où des personnes sont présentes. La présence à l’événement est totalement volontaire et aux propres risques du participant, et implique l’acceptation des risques liés à l’exposition au Covid-19 et autres épidémies et pandémies. L’organisateur n’est pas responsable en cas de contamination au Covid-19 ou et autres épidémies et pandémies.

Dans le cas où l’organisateur ne peut laisser l’événement se dérouler en raison d’une épidémie ou pandémie et/ou de mesures gouvernementales urgentes, l’inscription sera automatiquement transférée à la nouvelle date ou à l’édition suivante de l’événement.

Annulation

En cas d’annulation de l’événement par GOLAZO, hors les cas de force majeure, les billets seront échangés contre des billets pour une nouvelle/prochaine édition de l’événement. Tous les autres frais engagés dans le cadre de l’événement, tels que les frais de service et d’administration, ne seront pas remboursés.

ARTICLE 11. Mesures de santé et de sécurité

GOLAZO a pris les mesures sanitaires et de sécurité nécessaires à l’événement, lesquelles peuvent être modifiées en fonction des mesures gouvernementales. Le client déclare respecter strictement les mesures en vigueur, lesquelles peuvent être adaptées à tout moment par l’organisateur en fonction des circonstances et des règles mesures gouvernementales applicables. L’accès à l’événement peut être soumis à certaines conditions (par exemple, la preuve d’un test PCR négatif récent ou la preuve d’une vaccination complète).

Il est recommandé au client de ne pas visiter l’événement en cas de symptômes rappelant ceux du Covid-19 ou autres épidémies et pandémies, comme un état grippal, de la fièvre, une toux, un essoufflement, un nez qui coule ou une fatigue inhabituelle.

GOLAZO se réserve le droit, si elle le juge nécessaire, de modifier les sièges choisis par le client et d’attribuer au client d’autres sièges que ceux initialement choisis par le client. Les changements de sièges seront effectués dans la mesure du possible en conservant la catégorie de sièges choisie par le client. Si une modification entraîne l’attribution de places dont le prix est inférieur ou supérieur au prix payé par le client, GOLAZO pourra ajuster le prix dû par le client conformément aux tarifs applicables.

ARTICLE 12. Réclamations

Aucune réclamation concernant les services ne sera acceptée si elle n’est pas adressée par lettre recommandée à GOLAZO, Schoebroekstraat 8 ; 3583 Beringen, dans les 8 jours calendrier suivant la prestation de services ou la découverte d’un défaut. À défaut, la prestation de services sera réputée avoir été acceptée.

ARTICLE 13. Obligations

GOLAZO met tout en œuvre pour exécuter ses obligations contractuelles et satisfaire aux attentes du client. Cependant, elle n’est tenue que par une obligation de moyens.

ARTICLE 14. Données personnelles

Le client autorise GOLAZO à conserver toutes les données personnelles échangées dans le cadre de la relation entre les parties et à les intégrer dans un fichier à des fins commerciales et administratives et en vue de mailings directs. GOLAZO veillera à ce que toutes les formalités légales soient accomplies et à ce que le client bénéfice, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le droit d’accès aux données traitées et leur correction, lequel le client peut demander à tout moment en utilisant les données de contact reprises dans les présentes conditions générales. Pour plus de détails, nous référons à notre politique de confidentialité sur le site web.

ARTICLE 15. Solidarité

Dans le cas de plusieurs clients, ils sont solidairement responsables de leurs différentes obligations et sont présumés avoir renoncé aux avantages de la division ainsi qu’à la contestation. 

ARTICLE 16. Modalité d’exécution

Les risques du transport ainsi que les frais de port et de livraison sont exclusivement à la charge du client.

ARTICLE 17. Délai d’exécution

Seules les périodes explicitement écrites par GOLAZO sont contraignantes. Ces périodes seront dans tous les cas prolongées en cas de force majeure, de modification de la commande par le client, de retard dans le transfert d’information et/ou documents par le client ou de retard de paiement.

ARTICLE 18. Droit applicable – juridiction

Les contrats entre GOLAZO et le client sont régis par le droit belge. Tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social de GOLAZO.

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8
3583 Beringen

TVA BE 0543.703.410

info@golazo.be
Tel. 011/45.99.27

General conditions

ARTICLE 1. Applicability

The delivery of the services of GOLAZO, based on the following terms, excluding written discrepancies between the parties and without prejudice to any special conditions agreed in a separate agreement.

“GOLAZO” shall mean: Golazo NV, a company governed by Belgian law, with registered office at 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 and registered in the Central Database for Enterprises under number 0543.703.410, and its affiliated companies of the Golazo Group, and more specifically Golazo Sports NV, Sportizon NV and Gracias NV.

The services of GOLAZO consist of offering VIP packages and organising hospitality in the context of events. These general terms and conditions apply to the person who books a service and/or purchases tickets (the “customer”). They take precedence over all contrary and contradictory conditions of the customer, even if they are communicated subsequently.  These conditions take precedence over any contrary and conflicting conditions of the customer, even if these are communicated afterwards. They take precedence over and are supplemented by the terms stated on the invoice GOLAZO.

They are deemed to have been accepted by the client unless written and registered protest is lodged within five calendar days of receipt. Any invalidity of any of these provisions will not affect the applicability of the other provisions.

 ARTICLE 2. Unilateral change

GOLAZO holds the right to amend these terms and conditions unilaterally. The customer will be notified in writing. The customer has the right to terminate the agreement free of charge within 30 days of notification of this change. If not, he will be deemed to agree to the amended terms and conditions.

 ARTICLE 3. Order – offer

The agreement between GOLAZO and customer only comes into effect after the order by the Customer and after payment as stipulated in article 6 of these terms and conditions.

 ARTICLE 4. Intellectual property

GOLAZO remains the sole holder of the intellectual property rights for its creations and organizations. Any delivery remains the property of GOLAZO until the moment of full payment of the price.

 ARTICLE 5. Price

The prices invoiced by the GOLAZO, are in euros and exclude taxes. The prices are exclusive of VAT, unless explicitly stated otherwise. The exchange risk is borne by the customer. When a price increase occurs of certain products or services outside of the control of GOLAZO, prices can be adjusted accordingly.

 ARTICLE 6. Payment

The service must always be paid in advance and this through the online payment system. The order is only valid after payment of the full amount. When purchasing VIP tickets, these shall only be sent to the customer after receipt of full payment.

GOLAZO claims to have taken full and appropriate care and thus acts as a normal and careful online seller. Any theft cannot therefore be invoked against it.

 ARTICLE 7. Right of withdrawal

The services covered by the services referred to in Art. VI, 53, 12 ° WER of which the right of withdrawal is excluded.

 ARTICLE 8. Use of tickets

The tickets issued are and remain the exclusive property of GOLAZO. Any reproduction or imitation in any form whatsoever and using any procedure whatsoever is strictly forbidden. Except with the prior written consent of GOLAZO, any commercial use of the name or logo of the event is strictly forbidden and it is not permitted to further market the issued tickets for sale. It is therefore forbidden to resell the tickets to third parties or to organise competitions or to set up commercial campaigns, to offer the tickets in other commercial expressions – in any manner whatsoever – or to use the tickets, the name or logo of the event for organising own VIP arrangements. GOLAZO is entitled to invalidate sold or otherwise marketed tickets and to deny holders of such tickets access to the event, without any form of compensation for the original or subsequent buyer or holder.

 ARTICLE 9. Cancellation order

Any cancellation of the order by the customer must be in writing. It is only valid if when written acceptance has been sent by GOLAZO, who is not obliged to do so at any given time.

 ARTICLE 10. Force Majeure – Cancellation – Liability

General

GOLAZO cannot be held liable, except for willful intent or gross negligence, if the performance of an accepted service cannot take place or cannot take place in good time due to the fault of its agents, subcontractors or due to the fault of the customer. In aggregate, the liability of GOLAZO is in any case limited to compensating for direct damage (excluding indirect damage) and can never be in excess of the value of the service provided, being the registration fee.

Liability in the event of force majeure is excluded. Force majeure is understood to include any and all circumstances or events which are beyond the control of GOLAZO that prevent it (even temporarily) from fulfilling its obligations in whole or in part. This includes, but is not limited to, non-delivery or late delivery or errors from suppliers or other engaged third parties, instructions, decisions or interventions of any kind by public or regulatory authorities (“fait du Prince”), terrorism or the threat of terror, weather conditions (such as extreme heat, thunder, storm, gusts, floods, etc.), fire, riot, war or threat of war, uprising, epidemics, pandemics (such as COVID-19), state of quarantine, disruptions in a (telecommunications) network or connection or used communication systems, riots on the public highway, blockades, strikes or lock-outs, demonstrations and other disturbing disturbances. Cases of force majeure do not give the right to any reimbursement of the registration fee or any other form of compensation for damages.

Covid-19 and other epidemics and pandemics

Covid-19 is an extremely contagious disease that can lead to serious illness and death. An inherent risk of exposure to Covid-19 exists in any public place where people are present. Attending the event is entirely voluntary and at the participant’s own risk and implies acceptance of the risks associated with exposure to Covid-19 and other epidemics and pandemics. GOLAZO shall not be liable in any way in case of contamination with Covid-19 or other epidemics and pandemics.

 

If GOLAZO has to cancel the event due to an epidemic or pandemic and/or emergency government measures, the registration will automatically be transferred to the new date or the next edition of the event.

Cancellation

In case of cancellation of the event by GOLAZO, other than in the event of force majeure, the tickets will be exchanged for tickets for a new / next edition of the event. Any other costs incurred in connection with the event, such as service and administration costs, will not be reimbursed.

ARTIKEL 11. Health and safety precautions

GOLAZO has provided the necessary health and safety precautions for the event, which may be subject to adjustments due to governmental measures. The customer undertakes to strictly comply with the applicable measures, which may, at any time, be adjusted by the organisation in function of the circumstances and the then applicable regulations and governmental measures. Access to the event may be subject to specific conditions (e.g. proof of recent negative PCR-test or proof of full vaccination).

It is recommended that customers do not visit the event when showing symptoms that might indicate Covid-19 or other epidemics and pandemics, such as feeling feverish, fever, cough, shortness of breath, running nose or unusual fatigue.

GOLAZO reserves the right, if it deems it necessary, to modify the seats chosen by the customer and to allocate to the customer other seats than those initially selected by the customer. In case of changes of seats, the category of seats chosen by the customer shall be maintained where possible. If a change results in the allocation of seats of a price lower or higher than the price paid by the customer, GOLAZO may adjust the price paid by the customer to the price of the allocated seats.

 ARTICLE 12. Complaints

No complaint to the services will be accepted if they are not sent by registered mail to GOLAZO, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, within 8 days after the execution of the services or discovery of any defect. Failing this it will be deemed to be accepted services.

 ARTICLE 13. Duties

GOLAZO is making every effort to meet its contractual obligations and the expectations of the customer. However, they can only be held to an obligation of means.

 ARTICLE 14. Personal data

The customer hereby grants permission to GOLAZO in the context of the relationship between the parties to collect personal data and incorporate it into a file for commercial – administrative purposes and for the purpose of direct mailing. GOLAZO will ensure that all legal formalities have been completed and that the customer, in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 relating to data processing lays down the access right to the data and the correction thereof, is entitled to access and correct the data processed. At all times the customer can request the correction of his/her personal data based on the contact details specified in these general terms and conditions. For more details we refer to our privacy policy on the website.

 ARTICLE 15. Solidarity

In case of multiple clients, they are jointly and severally liable for their various obligations and they are supposed to have done away with the benefits of division and dispute.

 ARTICLE 16. Implementation modalities

The transport risk and the postage and delivery costs are exclusively borne by the client.

 ARTICLE 17. Period

Only the periods indicated in writing by GOLAZO are binding. These periods will be extended at least in cases of force majeure, changes to the order by the client, delay in the transfer of information and / or documents submitted by the client or delay payment.

 ARTICLE 18. Applicable law – jurisdiction

The agreements between GOLAZO and the client are subject to Belgian law. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the registered office of GOLAZO. 

GOLAZO SPORTS
Schoebroekstraat 8
3583 Beringen

BTW BE 0543.703.410

info@golazo.be
Tel. 011/45.99.27