General conditions Golazo Sports NV

Algemene verkoopsvoorwaarden Golazo Sports NV

 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Golazo Sports NV, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze aanvaard te hebben, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de cliënt, ook indien deze vermeld zijn op de bestelling.
 2. Bestelling –  Aanbod
  Enkel een door  Golazo Sports NV schriftelijk gedaan aanbod is geldig. De geldigheidsduur van het aanbod is beperkt tot 30 dagen. tenzij anders vermeld. Aanbiedingen, offertes, condities en toezeggingen gedaan aan de cliënt door vertegenwoordigers, medewerkers, agenten of de website van Golazo Sports NV zijn voor Golazo Sports NV slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Publicaties, brochures, catalogi, prijslijsten, enz. zijn altijd onder voorbehoud van drukfouten, waarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard wordt.
 3. Vertegenwoordiging
  De cliënt verklaart geldig te worden vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de bestelbon.
 4. Eigendom
  De cliënt erkent dat Golazo Sports NV de enige titularis is van alle informatie, ontwerpen, brochures, teksten, advertenties, catalogi, affiches, gebruiksaanwijzingen, plannen, schetsen, afbeeldingen en overige inhoud m.b.t. de diensten en producten van Golazo Sports NV en van de relevante intellectuele eigendomsrechten hierop. Zij mogen niet gekopieerd, gewijzigd, openbaar gemaakt of voor directe of indirecte commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Golazo Sports NV. Golazo Sports NV verleent aan de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Om het even welke levering blijft eigendom van Golazo Sports NV tot op het ogenblik van integrale betaling van de prijs.
 5. Prijs
  De door Golazo Sports NV gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. De prijzen worden vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling. Het wisselrisico is ten laste van de cliënt.
 6. Uitvoeringstermijn
  Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn de leveringstermijnen van Golazo Sports NV niet bindend en slechts bij benadering gegeven. De termijnen kunnen verlengd worden in geval van (1) overmacht (2) wijziging van de bestelling door de cliënt (3) vertraging in het overmaken van informatie en/of documenten door de cliënt (4) vertraging der betaling. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot het eisen van enige schadevergoeding
 7. Uitvoeringsmodaliteiten
  Het transportrisico en de porto- en leveringskosten zijn exclusief ten laste van de cliënt.
 8. Betaling
  De facturen van Golazo Sports NV zijn betaalbaar op 30 dagen. De facturen dienen betaald te worden op de zetel van Golazo Sports NV. Bij de aankoop van tickets (met inbegrip van Vip-tickets) zullen deze pas aan de cliënt worden toegestuurd na ontvangst van de volledige betaling door Golazo Sports NV.
 9. Laattijdigheid der betaling
  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur uitgegeven door Golazo Sports NV,van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10 % en een intrest a rato van 1 % per aangevatte achterstallige maand.
 10. Annulering
  Elke annulering van de bestelling door de cliënt dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Golazo Sports NV. Annulering van bestelling kan slechts tot 2 maanden voor de datum van uitvoering van de diensten. Indien de cliënt nadien wenst te annuleren zal hij hiervoor een schadevergoeding van 30% van de te annuleren diensten dienen te betalen.  Indien de klant wenst te annuleren minder dan 20 dagen voor het event waarop de diensten worden verleend, zal hij hiervoor een schadevergoeding van 50% op de te annuleren diensten, met een minimumbedrag van €350, moeten betalen. 
 11. Solidariteit
  In geval van meerdere cliënten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.
 12. Klachten
  Geen enkele klacht zal aanvaard worden als zij niet per aangetekend schrijven aan Golazo Sports NV wordt gericht, binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de uitvoering van de Overeenkomst. Het formuleren van een klacht ontslaat de cliënt in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
 13. Verplichtingen
  Golazo Sports NV stelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de cliënt te voldoen. Zij kan evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting en de cliënt kan Golazo Sports NV niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Golazo Sports NV staat niet in voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.
 14. Persoonsgegevens
  Golazo Sports NV verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Poarlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te respecteren.
 15. Aansprakelijkheid
  Golazo Sports NV zal, behoudens opzet, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden zo de uitvoering van een dienst niet of niet tijdig kan plaatsvinden in gevolge een fout van haar aangestelden of onderaannemers. Golazo Sports NV heeft een gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien de aansprakelijkheid van Golazo Sports NV voor schade van de cliënt aangenomen moet worden en de aansprakelijkheidsverzekering van Golazo Sports NV geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Golazo Sports NV maximaal beperkt tot het bedrag dat door Golazo Sports aan de cliënt in rekening is gebracht voor de specifieke diensten die de schade hebben verwekt, met uitsluiting van indirecte schade (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens enz.).
 16. Overmacht
  Elke gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil en controle van Golazo Sports NV en aan dewelke Golazo Sports NV zich redelijkerwijze niet kon verwachten ten tijde van de sluiting van de overeenkomst, maakt een situatie van overmacht uit. Onder “overmacht” wordt onder meer begrepen (niet-limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen etc.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, overlijden, ziekte, pandemie (bv. COVID-19), epidemie, staat van quarantaine en/of quarantaine maatregel, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. Ingeval van overmacht wordt de verplichting van Golazo Sports NV tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Golazo Sports NV tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. In dat geval zal de duurtijd van de overeenkomst verlengd worden voor de duur van de overmacht en blijven alle voorwaarden en verplichtingen van de overeenkomst van kracht (bv. verplaatsing van event). De overeenkomst zal verder uitgevoerd worden van zodra dit opnieuw mogelijk is en de overmacht de nakoming niet langer onmogelijk maakt. Is de overmacht definitief geworden en heeft de overeenkomst als gevolg van overmacht iedere betekenis of ieder nut verloren, en is Golazo Sports NV op dat ogenblik gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan is Golazo Sports NV gerechtigd om dat gedeelte te declareren.
 17. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  Enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Golazo Sports NV gevestigd is, zijn bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Conditions Générales

Vous vous inscrivez pour participer à un événement de GOLAZO SPORTS SA, ayant son siège social Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, TVA BE 045 289 77 50, dénommée ci-après « GOLAZO » ou « l’organisateur ».

GOLAZO est votre interlocuteur pour toutes vos questions. GOLAZO est joignable tous les jours ouvrables entre 9 h et 17 h. Téléphone : 011/45.99.00 – E-mail : info@golazo.com.

Article 1.             Inscription

Le Participant déclare par les présentes avoir, au moment de l’inscription, au moins 18 ans ou le consentement de son tuteur légal pour s’inscrire à l’événement.

L’inscription n’est valable que si le formulaire d’inscription est dûment rempli et que toutes les informations sont exactes, que le droit d’inscription a été payé en totalité, que le paiement intégral des frais supplémentaires a été effectué, et que les présentes conditions générales ont été acceptées.

Article 2.             Droit de rétractation

L’inscription relève des services visés à l’art. VI, 53, 12° C. CDE, qui exclut le droit de rétractation.

En cas de non-participation, pour quelque raison que ce soit, la personne inscrite n’a pas droit au remboursement des droits d’inscription et de tous les frais supplémentaires. 

Article 3.             Espace de stockage

La participation à un événement et l’entrée sur le site de l’événement se font à propre risque du Participant. Lors de certains événements, l’organisateur met à disposition un espace de stockage où le Participant peut laisser gratuitement et sans obligation ses effets personnels. L’organisateur prendra toutes les mesures de sécurité raisonnables pour garder l’espace le mieux possible, mais son utilisation se fait à propre risque du Participant.  L’organisateur conseille au Participant de ne pas apporter ou stocker des objets de valeur. L’organisateur n’est en aucun cas responsable de tout dommage, perte ou vol des effets personnels du Participant.

Article 4.             Participation

La participation à l’événement n’est possible que si l’inscription est valable et qu’il est satisfait aux conditions d’âge suivantes :

Pour certains événements, des conditions d’âge différentes peuvent s’appliquer, et le règlement applicable à l’événement doit être consulté sur le site web de l’événement.

Événements de randonnée

Les participants de moins de 12 ans doivent toujours être accompagnés d’une personne de plus de 18 ans.

À partir de 25 km : min. 12 ans au moment de la participation

À partir de 50 km : min. 16 ans au moment de la participation

Événements de course

À partir de 10 km : min. 12 ans au moment de la participation

À partir de 21 km : min. 16 ans au moment de la participation

À partir de 42km : min. 18 ans au moment de la participation

Événements de cyclisme

Les participants de moins de 16 ans doivent toujours être accompagnés d’une personne de plus de 18 ans.

Au cours de la participation, la preuve de l’inscription (numéro de dossard, numéro sur le guidon, bracelet, etc.) doit toujours être visible. 

Le participant devra toujours se montrer respectueux de l’environnement. Le participant veille à sa propre sécurité et à celle des autres participants. Les participants doivent suivre les instructions des organisateurs, des équipes médicales et de la police.

Lors d’événements de cyclisme, le participant devra toujours porter un casque.  Le code de la route doit être respecté.

L’organisateur se réserve le droit d’exclure de la participation à l’événement les participants qui ne respectent pas les dispositions des présentes conditions générales ou qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers. 

Article 5.             Prix

Les prix mentionnés sont toujours exprimés en euros et s’entendent TVA comprise, sauf indication contraire.

Article 6.             Paiement

Le participant doit toujours payer d’avance, lors de son inscription, le montant total de l’inscription (droit d’inscription et suppléments) en utilisant le système de paiement en ligne mis à disposition.

GOLAZO estime avoir pris toutes les précautions possibles et adéquates et agit en tant que vendeur en ligne normal et prudent.  GOLAZO décline donc toute responsabilité en cas de vol. 

Article 7.             Modification de l’inscription

Les participants qui souhaitent céder leur inscription pour un événement à une autre personne peuvent contacter GOLAZO par téléphone (tous les jours ouvrables entre 9h00 et 17h00 au numéro de téléphone 011/45.99.27) ou peuvent le faire sur place, le jour de l’événement. En cas de changement d’inscription sur place, les participants devront payer des frais administratifs tels qu’affichés sur place.

Les participants qui souhaitent changer de distance peuvent contacter GOLAZO par téléphone ou peuvent le faire sur place, le jour de l’événement. En cas de changement de distance sur place, les participants devront payer des frais administratifs tels qu’affichés sur place. Si un supplément s’applique à la nouvelle distance choisie, celui-ci sera également chargé. 

Il n’est pas possible d’échanger une inscription à un événement pour une autre édition de cet événement, ni pour un autre événement de l’organisateur.

Article 8.             Faire du sport sainement & en toute sécurité et COVID-19

La participation à un événement sportif nécessite une bonne santé et une bonne préparation conditionnelle.  Le participant déclare satisfaire à cette condition.  L’organisateur recommande un examen préventif de médecine du sport auprès d’un médecin du sport agréé en vue d’une participation à un événement sportif. 

L’organisateur a pris les mesures sanitaires et de sécurité nécessaires à l’événement. Le participant déclare respecter strictement les mesures en vigueur, lesquelles peuvent être adaptées à tout moment par l’organisateur en fonction des circonstances et des règles applicables.

Il est recommandé au participant de ne pas participer à l’événement en cas de symptômes rappelant ceux du COVID-19, comme un état grippal, de la fièvre, une toux, un essoufflement, un nez qui coule ou une fatigue inhabituelle.

Il n’est pas recommandé aux groupes à risque de participer à l’événement.

Article 9.             Annulation de l’événement – force majeure – responsabilité

Général

GOLAZO n’est responsable que d’une faute qui lui est imputable, dans la mesure où cette responsabilité n’a pas été explicitement exclue ou limitée dans les présentes conditions générales. La responsabilité totale de GOLAZO est en tout état de cause limitée à l’indemnisation des dommages directs (hors dommages indirects) et ne peut jamais être supérieure à la valeur de la prestation fournie, à savoir les frais d’inscription.

La responsabilité en cas de force majeure est exclue. Par force majeure, on entend toute circonstance échappant au contrôle de GOLAZO qui l’empêche (même temporairement) de remplir ses obligations en tout ou en partie. Cela comprend (non exhaustif), la non-livraison ou la livraison tardive ou les erreurs de fournisseurs ou d’autres tiers contractés, les instructions, les décisions ou les interventions  de quelque nature que ce soit d’une autorité publique, administrative ou réglementaire («fait du Prince»), le terrorisme ou la menace terroriste, conditions météorologiques (telles que chaleur extrême, orage, tempête, rafales, inondations, etc.), incendie, émeute, guerre ou menace de guerre, insurrection, épidémies, pandémies (comme COVID-19), état de quarantaine, perturbations dans un réseau ou une connexion (télécommunications) ou connexion ou systèmes de communication utilisés, émeutes sur la voie publique, les barrages, les grèves ou les lock-out, les manifestations et autres perturbations inquiétantes.

Les cas de force majeure ne donnent droit à aucun remboursement des frais d’inscription ou autre forme de compensation.

COVID-19

Le COVID-19 est un virus extrêmement contagieux qui peut mener à être gravement malade et au décès. Un risque inhérent d’exposition au COVID-19 existe dans tout lieu public où des personnes sont présentes. La présence à l’événement est totalement volontaire et aux propres risques du participant, et implique l’acceptation des risques liés à l’exposition au COVID-19 ou à toute autre maladie infectieuse, c’est-à-dire toute maladie causée par une substance infectieuse et/ou toxique qui survient par la transmission directe ou indirecte de cette substance par une personne ou autre organisme vivant ou bien infecté. L’organisateur n’est pas responsable en cas de contamination au COVID-19 ou autre maladie suite à la participation ou présence à l’événement.

Dans le cas où l’organisateur ne peut laisser l’événement se dérouler en raison d’une épidémie ou pandémie (comme le COVID-19 et toute nouvelle vague de celui-ci) et/ou de mesures gouvernementales urgentes (“force majeure”), l’inscription sera automatiquement transférée à la nouvelle date ou à l’édition suivante de l’événement.

Annulation

En cas d’annulation de l’événement par GOLAZO, hors les cas de force majeure, les billets seront échangés contre des billets pour une nouvelle / prochaine édition de l’événement ou un autre événement GOLAZO. Tous les autres frais engagés dans le cadre de l’événement, tels que les frais de service et d’administration et les frais supplémentaires (tels que le marchandisage, les t-shirts, le programme de formation, la charité, etc.), ne seront pas remboursés.

Article 10.           Données à caractère personnel et droits de propriété intellectuelle

Toutes les données relatives aux participants sont destinées à GOLAZO.  GOLAZO et ses partenaires vont utiliser ces informations pour la participation à l’événement ainsi que pour des fins de marketing et de communication. Le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel prévoit le droit d’accéder aux données et de les rectifier.  Le participant peut demander à tout moment la rectification de ses données à caractère personnel, en utilisant les données de contact reprises dans les présentes conditions générales.

En participant à l’événement, vous acceptez une utilisation éventuelle de vos données, de votre photo ou de vos droits à l’image sous une forme imprimée, cinématographique, vidéographique ou autre, à des fins promotionnelles au profit de GOLAZO et de ses événements, sans réclamer d’indemnité à cet égard. 

Le participant déclare savoir qu’il peut être fait usage de techniques permettant de détecter à tout moment sa localisation précise par réception des signaux émis par la puce intégrée dans la preuve de participation que porte le participant. Le participant autorise GOLAZO à divulguer cette information afin que chacun puisse la consulter. 

Le participant donne à GOLAZO l’autorisation de suivre sa localisation en temps réel (traçage en direct) d’une manière définie plus haut, pour enregistrer ces données dans un fichier, les remettre à des tiers et les publier sur l’Internet, par le biais de médias sociaux et d’applications mobiles.

Article 11.           Remarques/plaintes

Les remarques doivent être envoyées par l’un des canaux mentionnés en introduction.  GOLAZO s’efforcera toujours raisonnablement de traiter chaque remarque reçue dans les 10 jours suivant sa réception par le biais de l’un des canaux précités.  Si elle n’y parvient pas, GOLAZO le signalera au participant et lui proposera un autre délai.    

Article 12.           Validité des clauses

Si un ou plusieurs articles des présentes conditions sont nuls ou illégaux, quelle qu’en soit la raison, cela n’affectera pas la validité des autres articles des présentes conditions générales. 

Article 13.           Droit applicable et juridiction

Le droit belge s’applique aux présentes conditions générales. En cas de litige concernant ces conditions générales, seuls les tribunaux de la juridiction du siège de GOLAZO sont compétents.

General Terms and Conditions

You have registered for an event of GOLAZO SPORTS NV, having its registered office at Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, VAT BE 045 289 77 50, hereinafter referred to as “GOLAZO” or “the organiser”.

GOLAZO is your single point of contact for all your questions. GOLAZO can be reached every working day between 9 a.m. and 5 p.m. Telephone: 011/45.99.00 – E-mail: info@golazo.com.

Article 1.       Registration

At the time of registering, the Participant declares to be at least 18 or to have his legal guardian’s consent to register for the event.

The registration is only valid if the registration form has been completely and truthfully filled out, the registration fee and payment for extras have been paid in full and these general terms and conditions have been accepted.

Article 2.       Right of withdrawal

The registration falls under Art. VI, 53, 12° WER for which the right of withdrawal is excluded.

In case of non-participation, regardless of the reason, the registration fee and possible extras cannot be reclaimed.  

Article 3.       Storage space

Participation in an event and entering the event area is at the Participant’s own risk. At certain events, the organizer may provide a storage space where the Participant may leave personal belongings, without obligation and free of charge. The organization will take all reasonable safety measures to guard the storage space, however use is at the Participant’s own risk.  The organizer discourages the Participant to bring or store valuable items. The organizer shall not be liable in any case for damage, loss or theft of property of the Participant.

Article 4.     Participation

Participation in the event is only possible with a valid registration and if the following age requirements have been met.

Different age requirements may apply for certain events, and the applicable regulations for the event should be consulted on the event website.

Walking events

Participants under the age of 12 years must always be accompanied by a person older than 18. 

From 25 km: at least 12 years old at the time of participation

From 50 km: at least 16 years old at the time of participation

Running events

From 10 km: at least 12 years old at the time of participation

From 21 km: at least 16 years old at the time of participation

From 42 km: at least 18 years old at the time of participation

Cycling events

Participants under the age of 16 must always be accompanied by a person older than 18. 

During the participation, proof of registration (number on chest, handle bars, wristband, etc.) must be visible at all times. 

The participant shall always respect the environment. The participant shall look after his/her own safety and the other participants. Participants must follow the instructions of the organiser, medical teams and police.

Participants shall at all times wear a helmet during cycling events.  The Highway Code needs to be respected.

The organiser reserves the right to exclude participants from participation who do not respect the provisions of these general terms and conditions or pose a danger to themselves or third parties.  

Article 5.       Prices

The specified prices are always in Euros and inclusive of VAT, unless explicitly specified otherwise. 

Article 6.       Payment

On registering, the participant must pay the full amount of the registration (registration fee and extras) using the provided online payment system.

GOLAZO believes it has taken all possible and relevant precautions and as such acts as a normal and diligent online-seller.  Possible theft can therefore not be invoked against GOLAZO. 

Article 7.       Change of registration

Participants who want to transfer their registration for an event to another person may do so by contacting GOLAZO by telephone (every working day between 9 a.m. and 5 p.m. on telephone number 011/45.99.27) or on site on the day of the event. In case of change of registration on site, the Participants shall be due an administrative cost as indicated on site.

Participants who want to change the distance may do so by contacting GOLAZO by telephone or on site on the day of the event.

In case of change of distance on site, the Participants shall be due an administrative cost as indicated on site. If a supplement is due for the newly chosen distance, this will also be charged the Participants. 

It is not possible to exchange a registration for an event for another edition of that same event, nor for another event of the organizer.

Article 8.       Healthy & safe sports and COVID-19

Participation requires good health and good conditional preparation. The participant declares to meet this condition.  Before participation, the organiser recommends a preventive sports medical examination at a certified sports doctor. 

The organiser has taken the necessary health and safety precautions for the event. The participant undertakes to strictly comply with the applicable measures, which can, at any time, be adjusted by the organiser to the circumstances and to the then applicable regulations.

It is recommended that participants do not take part in the event when showing symptoms that might indicate COVID-19, such as feeling feverish, fever, cough, shortness of breath, running nose or unusual fatigue.

Risk groups are recommended not to take part in the event.

Article 9.       Cancellation of the event – Force Majeure – Liability

General

GOLAZO is only liable for a shortcoming attributable to it, insofar as this liability has not been explicitly excluded or limited in these general terms and conditions. In aggregate, the liability of GOLAZO is in any case limited to compensating for direct damage (excluding indirect damage) and can never be in excess of the value of the service provided, being the registration fee.

Liability in the event of force majeure is excluded. Force majeure is understood to include any and all circumstances or events which are beyond the control of GOLAZO that prevent it (even temporarily) from fulfilling its obligations in whole or in part. This includes, but is not limited to, non-delivery or late delivery or errors from suppliers or other engaged third parties, instructions, decisions or interventions of any kind by public or regulatory authorities (“fait du Prince”), terrorism or the threat of terror, weather conditions (such as extreme heat, thunder, storm, gusts, floods, etc.), fire, riot, war or threat of war, uprising, epidemics, pandemics (such as COVID-19), state of quarantine, disruptions in a (telecommunications) network or connection or used communication systems, riots on the public highway, blockades, strikes or lock-outs, demonstrations and other disturbing disturbances.

Cases of force majeure do not give the right to any reimbursement of the registration fee or any other form of compensation for damages.

COVID-19

COVID-19 is an extremely contagious virus that can lead to serious illness and death. An inherent risk of exposure to COVID-19 exists in any public place where people are present. Attending the event is entirely voluntary and at the participant’s own risk, and implies acceptance of the risks associated with exposure to COVID-19 or any other infectious disease, under which is understood any disease caused by an infectious or toxic substance that occurs through direct or indirect transmission of such substance by an infected person or other living organism or by an object. The organiser shall not be liable in any way in case of contamination with COVID-19 or other disease as a result of participation in or presence at the event.

If the organiser has to cancel the event due to an epidemic or pandemic (such as COVID-19 and any new outbreaks thereof) and/or emergency government measures (“force majeure”), the registration will automatically be transferred to the new date or the next edition of the event.

Cancellation

In case of cancellation of the event by GOLAZO, other than in the event of force majeure, the tickets will be exchanged for tickets for a new / next edition of the event or another GOLAZO event. Any other costs incurred in connection with the event, such as service and administration costs and any extras (such as merchandising, T-shirts, training schedule, charity, etc.), will not be reimbursed.

Article 10.     Personal data and intellectual property rights

All information of the participants is for GOLAZO’s administration.  GOLAZO and her partners will use the information for purposes of subscription to the Event and marketing and communication purposes. The General Data Protection Regulation 2016/679 relating to data processing lays down the access right to the data and the correction thereof.  At all times the participant can request the correction of his/her personal data based on the contact details specified in these general terms and conditions.

Through your participation to the event you declare you agree with a possible use of your details, photograph or portrait right in print, film, video, etc. for promotional purposes of GOLAZO and its events, without claiming payment for this. 

The participant states he/she is familiar with the fact that techniques may be used that allow his/her exact location to be tracked at any moment by picking up signals of the chip, included in the proof of participation which the participant is wearing. The participant gives consent to GOLAZO to make this information public so that it can be viewed by everyone.  

The participant gives consent to GOLAZO to track his/her location real-time (live tracking) as described above, to save this data in a file, to provide it to third parties and to publish it online, through social media and mobile applications.

Article 11.     Comments/complaints

Comments need to be submitted via one of the channels specified in the heading.  GOLAZO shall always, in all reasonableness, try to treat every comment within 10 days upon receipt through one of the aforementioned channels.  If this is not possible, it shall also be notified to the participant and an alternative timing is suggested.    

Article 12.     Validity of clauses

If one or a number of articles of these conditions are void or unlawful, for whatever reason, this does not prejudice the validity of the other parts of the conditions. 

Article 13.     Applicable law – Jurisdiction

These general conditions are governed by Belgian law. Any disputes arising from these general conditions fall within the exclusive jurisdiction of the competent courts of the registered office of GOLAZO.