General conditions

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van GOLAZO SPORTS NV, met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, BTW BE 0442.115.211, hierna “GOLAZO” of “de organisator”.

Voor al uw vragen is GOLAZO uw aanspreekpunt. GOLAZO is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 011/45.99.00 –  E-mail: info@golazo.com.

Artikel 1.             Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2.             Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.  

Artikel 3.             Opbergruimte

Deelname aan een evenement en betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Op bepaalde evenementen voorziet de organisator een opbergruimte waar de Deelnemer vrijblijvend en kosteloos persoonlijke spullen kan achterlaten. De organisatie zal alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om de ruimte zo goed mogelijk te bewaken, doch gebruik ervan is op eigen risico.  De organisator raadt de Deelnemer af om waardevolle spullen mee te nemen of op te bergen. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Deelnemer.

Artikel 4.             Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan hierna volgende leeftijdsvereisten is voldaan.

Voor bepaalde events kunnen er afwijkende leeftijdsvereisten gelden en dient het toepasselijke reglement van het event geraadpleegd te worden op de event website.

Wandelevenementen

Deelnemers jonger dan 12 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van een persoon ouder dan 18 jaar

Vanaf 25 km: minimum 12 jaar op het moment van deelname

Vanaf 50 km: minimum 16 jaar op het moment van deelname

Loopevenementen

Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname

Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname

Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

Fietsevenementen

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn. 

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisator, medische teams en politie te volgen.

Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen.  De wegcode dient gerespecteerd te worden.

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname. 

Artikel 5.             Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6.             Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

GOLAZO meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

Artikel 7.             Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen hiervoor telefonisch contact nemen met GOLAZO (elke werkdag tussen 9u en 17u via telefoon nr. 011/45.99.27) of kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ingeval wijziging van inschrijving ter plaatse betalen deelnemers hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.

Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen hiervoor telefonisch contact nemen met GOLAZO of dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ingeval wijziging van afstand ter plaatse betalen deelnemers hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal die ook worden aangerekend. 

Het is niet mogelijk om een inschrijving voor een evenement in te wisselen voor een andere editie van dat evenement, noch voor een ander evenement van de organisator.

Artikel 8              Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding.  De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.  De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 9.             Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid

Algemeen

GOLAZO is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van GOLAZO is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van GOLAZO om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 of andere besmettelijke ziekte, waaronder wordt verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon of ander levend organisme of door een zaak. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het evenement.

Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door GOLAZO, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van GOLAZO. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,…), zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 10.           Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor GOLAZO.  GOLAZO en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van GOLAZO en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan GOLAZO om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien. 

De deelnemer verleent toestemming aan GOLAZO zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

Artikel 11.           Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  GOLAZO zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.     

Artikel 12.           Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden. 

Artikel 13.           Toepasselijk recht – bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van GOLAZO bevoegd.

Conditions Générales

Vous vous inscrivez pour participer à un événement de GOLAZO SPORTS SA, ayant son siège social Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, TVA BE 045 289 77 50, dénommée ci-après « GOLAZO » ou « l’organisateur ».

GOLAZO est votre interlocuteur pour toutes vos questions. GOLAZO est joignable tous les jours ouvrables entre 9 h et 17 h. Téléphone : 011/45.99.00 – E-mail : info@golazo.com.

Article 1.             Inscription

Le Participant déclare par les présentes avoir, au moment de l’inscription, au moins 18 ans ou le consentement de son tuteur légal pour s’inscrire à l’événement.

L’inscription n’est valable que si le formulaire d’inscription est dûment rempli et que toutes les informations sont exactes, que le droit d’inscription a été payé en totalité, que le paiement intégral des frais supplémentaires a été effectué, et que les présentes conditions générales ont été acceptées.

Article 2.             Droit de rétractation

L’inscription relève des services visés à l’art. VI, 53, 12° C. CDE, qui exclut le droit de rétractation.

En cas de non-participation, pour quelque raison que ce soit, la personne inscrite n’a pas droit au remboursement des droits d’inscription et de tous les frais supplémentaires. 

Article 3.             Espace de stockage

La participation à un événement et l’entrée sur le site de l’événement se font à propre risque du Participant. Lors de certains événements, l’organisateur met à disposition un espace de stockage où le Participant peut laisser gratuitement et sans obligation ses effets personnels. L’organisateur prendra toutes les mesures de sécurité raisonnables pour garder l’espace le mieux possible, mais son utilisation se fait à propre risque du Participant.  L’organisateur conseille au Participant de ne pas apporter ou stocker des objets de valeur. L’organisateur n’est en aucun cas responsable de tout dommage, perte ou vol des effets personnels du Participant.

Article 4.             Participation

La participation à l’événement n’est possible que si l’inscription est valable et qu’il est satisfait aux conditions d’âge suivantes :

Pour certains événements, des conditions d’âge différentes peuvent s’appliquer, et le règlement applicable à l’événement doit être consulté sur le site web de l’événement.

Événements de randonnée

Les participants de moins de 12 ans doivent toujours être accompagnés d’une personne de plus de 18 ans.

À partir de 25 km : min. 12 ans au moment de la participation

À partir de 50 km : min. 16 ans au moment de la participation

Événements de course

À partir de 10 km : min. 12 ans au moment de la participation

À partir de 21 km : min. 16 ans au moment de la participation

À partir de 42km : min. 18 ans au moment de la participation

Événements de cyclisme

Les participants de moins de 16 ans doivent toujours être accompagnés d’une personne de plus de 18 ans.

Au cours de la participation, la preuve de l’inscription (numéro de dossard, numéro sur le guidon, bracelet, etc.) doit toujours être visible. 

Le participant devra toujours se montrer respectueux de l’environnement. Le participant veille à sa propre sécurité et à celle des autres participants. Les participants doivent suivre les instructions des organisateurs, des équipes médicales et de la police.

Lors d’événements de cyclisme, le participant devra toujours porter un casque.  Le code de la route doit être respecté.

L’organisateur se réserve le droit d’exclure de la participation à l’événement les participants qui ne respectent pas les dispositions des présentes conditions générales ou qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers. 

Article 5.             Prix

Les prix mentionnés sont toujours exprimés en euros et s’entendent TVA comprise, sauf indication contraire.

Article 6.             Paiement

Le participant doit toujours payer d’avance, lors de son inscription, le montant total de l’inscription (droit d’inscription et suppléments) en utilisant le système de paiement en ligne mis à disposition.

GOLAZO estime avoir pris toutes les précautions possibles et adéquates et agit en tant que vendeur en ligne normal et prudent.  GOLAZO décline donc toute responsabilité en cas de vol. 

Article 7.             Modification de l’inscription

Les participants qui souhaitent céder leur inscription pour un événement à une autre personne peuvent contacter GOLAZO par téléphone (tous les jours ouvrables entre 9h00 et 17h00 au numéro de téléphone 011/45.99.27) ou peuvent le faire sur place, le jour de l’événement. En cas de changement d’inscription sur place, les participants devront payer des frais administratifs tels qu’affichés sur place.

Les participants qui souhaitent changer de distance peuvent contacter GOLAZO par téléphone ou peuvent le faire sur place, le jour de l’événement. En cas de changement de distance sur place, les participants devront payer des frais administratifs tels qu’affichés sur place. Si un supplément s’applique à la nouvelle distance choisie, celui-ci sera également chargé. 

Il n’est pas possible d’échanger une inscription à un événement pour une autre édition de cet événement, ni pour un autre événement de l’organisateur.

Article 8.             Faire du sport sainement & en toute sécurité et COVID-19

La participation à un événement sportif nécessite une bonne santé et une bonne préparation conditionnelle.  Le participant déclare satisfaire à cette condition.  L’organisateur recommande un examen préventif de médecine du sport auprès d’un médecin du sport agréé en vue d’une participation à un événement sportif. 

L’organisateur a pris les mesures sanitaires et de sécurité nécessaires à l’événement. Le participant déclare respecter strictement les mesures en vigueur, lesquelles peuvent être adaptées à tout moment par l’organisateur en fonction des circonstances et des règles applicables.

Il est recommandé au participant de ne pas participer à l’événement en cas de symptômes rappelant ceux du COVID-19, comme un état grippal, de la fièvre, une toux, un essoufflement, un nez qui coule ou une fatigue inhabituelle.

Il n’est pas recommandé aux groupes à risque de participer à l’événement.

Article 9.             Annulation de l’événement – force majeure – responsabilité

Général

GOLAZO n’est responsable que d’une faute qui lui est imputable, dans la mesure où cette responsabilité n’a pas été explicitement exclue ou limitée dans les présentes conditions générales. La responsabilité totale de GOLAZO est en tout état de cause limitée à l’indemnisation des dommages directs (hors dommages indirects) et ne peut jamais être supérieure à la valeur de la prestation fournie, à savoir les frais d’inscription.

La responsabilité en cas de force majeure est exclue. Par force majeure, on entend toute circonstance échappant au contrôle de GOLAZO qui l’empêche (même temporairement) de remplir ses obligations en tout ou en partie. Cela comprend (non exhaustif), la non-livraison ou la livraison tardive ou les erreurs de fournisseurs ou d’autres tiers contractés, les instructions, les décisions ou les interventions  de quelque nature que ce soit d’une autorité publique, administrative ou réglementaire («fait du Prince»), le terrorisme ou la menace terroriste, conditions météorologiques (telles que chaleur extrême, orage, tempête, rafales, inondations, etc.), incendie, émeute, guerre ou menace de guerre, insurrection, épidémies, pandémies (comme COVID-19), état de quarantaine, perturbations dans un réseau ou une connexion (télécommunications) ou connexion ou systèmes de communication utilisés, émeutes sur la voie publique, les barrages, les grèves ou les lock-out, les manifestations et autres perturbations inquiétantes.

Les cas de force majeure ne donnent droit à aucun remboursement des frais d’inscription ou autre forme de compensation.

COVID-19

Le COVID-19 est un virus extrêmement contagieux qui peut mener à être gravement malade et au décès. Un risque inhérent d’exposition au COVID-19 existe dans tout lieu public où des personnes sont présentes. La présence à l’événement est totalement volontaire et aux propres risques du participant, et implique l’acceptation des risques liés à l’exposition au COVID-19 ou à toute autre maladie infectieuse, c’est-à-dire toute maladie causée par une substance infectieuse et/ou toxique qui survient par la transmission directe ou indirecte de cette substance par une personne ou autre organisme vivant ou bien infecté. L’organisateur n’est pas responsable en cas de contamination au COVID-19 ou autre maladie suite à la participation ou présence à l’événement.

Dans le cas où l’organisateur ne peut laisser l’événement se dérouler en raison d’une épidémie ou pandémie (comme le COVID-19 et toute nouvelle vague de celui-ci) et/ou de mesures gouvernementales urgentes (“force majeure”), l’inscription sera automatiquement transférée à la nouvelle date ou à l’édition suivante de l’événement.

Annulation

En cas d’annulation de l’événement par GOLAZO, hors les cas de force majeure, les billets seront échangés contre des billets pour une nouvelle / prochaine édition de l’événement ou un autre événement GOLAZO. Tous les autres frais engagés dans le cadre de l’événement, tels que les frais de service et d’administration et les frais supplémentaires (tels que le marchandisage, les t-shirts, le programme de formation, la charité, etc.), ne seront pas remboursés.

Article 10.           Données à caractère personnel et droits de propriété intellectuelle

Toutes les données relatives aux participants sont destinées à GOLAZO.  GOLAZO et ses partenaires vont utiliser ces informations pour la participation à l’événement ainsi que pour des fins de marketing et de communication. Le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel prévoit le droit d’accéder aux données et de les rectifier.  Le participant peut demander à tout moment la rectification de ses données à caractère personnel, en utilisant les données de contact reprises dans les présentes conditions générales.

En participant à l’événement, vous acceptez une utilisation éventuelle de vos données, de votre photo ou de vos droits à l’image sous une forme imprimée, cinématographique, vidéographique ou autre, à des fins promotionnelles au profit de GOLAZO et de ses événements, sans réclamer d’indemnité à cet égard. 

Le participant déclare savoir qu’il peut être fait usage de techniques permettant de détecter à tout moment sa localisation précise par réception des signaux émis par la puce intégrée dans la preuve de participation que porte le participant. Le participant autorise GOLAZO à divulguer cette information afin que chacun puisse la consulter. 

Le participant donne à GOLAZO l’autorisation de suivre sa localisation en temps réel (traçage en direct) d’une manière définie plus haut, pour enregistrer ces données dans un fichier, les remettre à des tiers et les publier sur l’Internet, par le biais de médias sociaux et d’applications mobiles.

Article 11.           Remarques/plaintes

Les remarques doivent être envoyées par l’un des canaux mentionnés en introduction.  GOLAZO s’efforcera toujours raisonnablement de traiter chaque remarque reçue dans les 10 jours suivant sa réception par le biais de l’un des canaux précités.  Si elle n’y parvient pas, GOLAZO le signalera au participant et lui proposera un autre délai.    

Article 12.           Validité des clauses

Si un ou plusieurs articles des présentes conditions sont nuls ou illégaux, quelle qu’en soit la raison, cela n’affectera pas la validité des autres articles des présentes conditions générales. 

Article 13.           Droit applicable et juridiction

Le droit belge s’applique aux présentes conditions générales. En cas de litige concernant ces conditions générales, seuls les tribunaux de la juridiction du siège de GOLAZO sont compétents.

General Terms and Conditions

You have registered for an event of GOLAZO SPORTS NV, having its registered office at Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, VAT BE 045 289 77 50, hereinafter referred to as “GOLAZO” or “the organiser”.

GOLAZO is your single point of contact for all your questions. GOLAZO can be reached every working day between 9 a.m. and 5 p.m. Telephone: 011/45.99.00 – E-mail: info@golazo.com.

Article 1.       Registration

At the time of registering, the Participant declares to be at least 18 or to have his legal guardian’s consent to register for the event.

The registration is only valid if the registration form has been completely and truthfully filled out, the registration fee and payment for extras have been paid in full and these general terms and conditions have been accepted.

Article 2.       Right of withdrawal

The registration falls under Art. VI, 53, 12° WER for which the right of withdrawal is excluded.

In case of non-participation, regardless of the reason, the registration fee and possible extras cannot be reclaimed.  

Article 3.       Storage space

Participation in an event and entering the event area is at the Participant’s own risk. At certain events, the organizer may provide a storage space where the Participant may leave personal belongings, without obligation and free of charge. The organization will take all reasonable safety measures to guard the storage space, however use is at the Participant’s own risk.  The organizer discourages the Participant to bring or store valuable items. The organizer shall not be liable in any case for damage, loss or theft of property of the Participant.

Article 4.     Participation

Participation in the event is only possible with a valid registration and if the following age requirements have been met.

Different age requirements may apply for certain events, and the applicable regulations for the event should be consulted on the event website.

Walking events

Participants under the age of 12 years must always be accompanied by a person older than 18. 

From 25 km: at least 12 years old at the time of participation

From 50 km: at least 16 years old at the time of participation

Running events

From 10 km: at least 12 years old at the time of participation

From 21 km: at least 16 years old at the time of participation

From 42 km: at least 18 years old at the time of participation

Cycling events

Participants under the age of 16 must always be accompanied by a person older than 18. 

During the participation, proof of registration (number on chest, handle bars, wristband, etc.) must be visible at all times. 

The participant shall always respect the environment. The participant shall look after his/her own safety and the other participants. Participants must follow the instructions of the organiser, medical teams and police.

Participants shall at all times wear a helmet during cycling events.  The Highway Code needs to be respected.

The organiser reserves the right to exclude participants from participation who do not respect the provisions of these general terms and conditions or pose a danger to themselves or third parties.  

Article 5.       Prices

The specified prices are always in Euros and inclusive of VAT, unless explicitly specified otherwise. 

Article 6.       Payment

On registering, the participant must pay the full amount of the registration (registration fee and extras) using the provided online payment system.

GOLAZO believes it has taken all possible and relevant precautions and as such acts as a normal and diligent online-seller.  Possible theft can therefore not be invoked against GOLAZO. 

Article 7.       Change of registration

Participants who want to transfer their registration for an event to another person may do so by contacting GOLAZO by telephone (every working day between 9 a.m. and 5 p.m. on telephone number 011/45.99.27) or on site on the day of the event. In case of change of registration on site, the Participants shall be due an administrative cost as indicated on site.

Participants who want to change the distance may do so by contacting GOLAZO by telephone or on site on the day of the event.

In case of change of distance on site, the Participants shall be due an administrative cost as indicated on site. If a supplement is due for the newly chosen distance, this will also be charged the Participants. 

It is not possible to exchange a registration for an event for another edition of that same event, nor for another event of the organizer.

Article 8.       Healthy & safe sports and COVID-19

Participation requires good health and good conditional preparation. The participant declares to meet this condition.  Before participation, the organiser recommends a preventive sports medical examination at a certified sports doctor. 

The organiser has taken the necessary health and safety precautions for the event. The participant undertakes to strictly comply with the applicable measures, which can, at any time, be adjusted by the organiser to the circumstances and to the then applicable regulations.

It is recommended that participants do not take part in the event when showing symptoms that might indicate COVID-19, such as feeling feverish, fever, cough, shortness of breath, running nose or unusual fatigue.

Risk groups are recommended not to take part in the event.

Article 9.       Cancellation of the event – Force Majeure – Liability

General

GOLAZO is only liable for a shortcoming attributable to it, insofar as this liability has not been explicitly excluded or limited in these general terms and conditions. In aggregate, the liability of GOLAZO is in any case limited to compensating for direct damage (excluding indirect damage) and can never be in excess of the value of the service provided, being the registration fee.

Liability in the event of force majeure is excluded. Force majeure is understood to include any and all circumstances or events which are beyond the control of GOLAZO that prevent it (even temporarily) from fulfilling its obligations in whole or in part. This includes, but is not limited to, non-delivery or late delivery or errors from suppliers or other engaged third parties, instructions, decisions or interventions of any kind by public or regulatory authorities (“fait du Prince”), terrorism or the threat of terror, weather conditions (such as extreme heat, thunder, storm, gusts, floods, etc.), fire, riot, war or threat of war, uprising, epidemics, pandemics (such as COVID-19), state of quarantine, disruptions in a (telecommunications) network or connection or used communication systems, riots on the public highway, blockades, strikes or lock-outs, demonstrations and other disturbing disturbances.

Cases of force majeure do not give the right to any reimbursement of the registration fee or any other form of compensation for damages.

COVID-19

COVID-19 is an extremely contagious virus that can lead to serious illness and death. An inherent risk of exposure to COVID-19 exists in any public place where people are present. Attending the event is entirely voluntary and at the participant’s own risk, and implies acceptance of the risks associated with exposure to COVID-19 or any other infectious disease, under which is understood any disease caused by an infectious or toxic substance that occurs through direct or indirect transmission of such substance by an infected person or other living organism or by an object. The organiser shall not be liable in any way in case of contamination with COVID-19 or other disease as a result of participation in or presence at the event.

If the organiser has to cancel the event due to an epidemic or pandemic (such as COVID-19 and any new outbreaks thereof) and/or emergency government measures (“force majeure”), the registration will automatically be transferred to the new date or the next edition of the event.

Cancellation

In case of cancellation of the event by GOLAZO, other than in the event of force majeure, the tickets will be exchanged for tickets for a new / next edition of the event or another GOLAZO event. Any other costs incurred in connection with the event, such as service and administration costs and any extras (such as merchandising, T-shirts, training schedule, charity, etc.), will not be reimbursed.

Article 10.     Personal data and intellectual property rights

All information of the participants is for GOLAZO’s administration.  GOLAZO and her partners will use the information for purposes of subscription to the Event and marketing and communication purposes. The General Data Protection Regulation 2016/679 relating to data processing lays down the access right to the data and the correction thereof.  At all times the participant can request the correction of his/her personal data based on the contact details specified in these general terms and conditions.

Through your participation to the event you declare you agree with a possible use of your details, photograph or portrait right in print, film, video, etc. for promotional purposes of GOLAZO and its events, without claiming payment for this. 

The participant states he/she is familiar with the fact that techniques may be used that allow his/her exact location to be tracked at any moment by picking up signals of the chip, included in the proof of participation which the participant is wearing. The participant gives consent to GOLAZO to make this information public so that it can be viewed by everyone.  

The participant gives consent to GOLAZO to track his/her location real-time (live tracking) as described above, to save this data in a file, to provide it to third parties and to publish it online, through social media and mobile applications.

Article 11.     Comments/complaints

Comments need to be submitted via one of the channels specified in the heading.  GOLAZO shall always, in all reasonableness, try to treat every comment within 10 days upon receipt through one of the aforementioned channels.  If this is not possible, it shall also be notified to the participant and an alternative timing is suggested.    

Article 12.     Validity of clauses

If one or a number of articles of these conditions are void or unlawful, for whatever reason, this does not prejudice the validity of the other parts of the conditions. 

Article 13.     Applicable law – Jurisdiction

These general conditions are governed by Belgian law. Any disputes arising from these general conditions fall within the exclusive jurisdiction of the competent courts of the registered office of GOLAZO.