General conditions

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van GOLAZO SPORTS NV, met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, BTW BE 0442.115.211, hierna GOLAZO.

Voor al uw vragen is GOLAZO uw aanspreekpunt. GOLAZO is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 011/45.99.00 –  E-mail: info@golazo.com.

 

Artikel 1.            Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

 

Artikel 2.            Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.  

 

Artikel 3.            Annulering van het evenement

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal GOLAZO voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van GOLAZO.  GOLAZO zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.

GOLAZO kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel, …)  

 

Artikel 4.            Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

Loopevenementen

Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname

Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname

Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

Fietsevenementen

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.

 

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn. 

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.

Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen.  De wegcode dient gerespecteerd te worden.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname. 

 

Artikel 5.            Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 6.            Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

GOLAZO meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

 

Artikel 7.            Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.

Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend. 

 

Artikel 8              Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid.  De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.  De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. 

 

Artikel 9.            Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor GOLAZO.  GOLAZO en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van GOLAZO en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan GOLAZO om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien. 

De deelnemer verleent toestemming aan GOLAZO zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

 

Artikel 10.          Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  GOLAZO zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.     

 

Artikel 11.          Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.  

Conditions Générales

Vous vous inscrivez pour participer à un événement de GOLAZO SPORTS SA, ayant son siège social Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, TVA BE 045 289 77 50, dénommée ci-après GOLAZO.

GOLAZO est votre interlocuteur pour toutes vos questions. GOLAZO est joignable tous les jours ouvrables entre 9 h et 17 h. Téléphone : 011/45.99.00 – E-mail : info@golazo.com.

 

Article 1.             Inscription

Le Participant déclare par les présentes avoir, au moment de l’inscription, au moins 18 ans ou le consentement de son tuteur légal pour s’inscrire à l’événement.

L’inscription n’est valable que si le formulaire d’inscription est dûment rempli et que toutes les informations sont exactes, que le droit d’inscription a été payé en totalité, que le paiement intégral des frais supplémentaires a été effectué, et que les présentes conditions générales ont été acceptées.

 

Article 2.             Droit de rétractation

L’inscription relève des services visés à l’art. VI, 53, 12° C. dr. écon., qui exclut le droit de rétractation.

En cas de non-participation, pour quelque raison que ce soit, la personne inscrite n’a pas droit au remboursement des droits d’inscription et de tous les frais supplémentaires. 

 

Article 3.             Annulation de l’événement

Si l’événement ne peut avoir lieu en raison de circonstances exceptionnelles, GOLAZO proposera aux participants, dans la mesure du possible, une alternative équivalente sous la forme d’une inscription gratuite à une nouvelle/la prochaine édition du même événement ou de tout autre événement de GOLAZO.  GOLAZO décidera, par événement, laquelle de ces alternatives s’appliquera à l’événement.

GOLAZO ne peut en aucun cas être tenue de rembourser les droits d’inscription et les frais supplémentaires éventuels (par ex., merchandising, t-shirts, programme de formation, bonne œuvre) 

 

Article 4.             Participation

La participation à l’événement n’est possible que si l’inscription est valable et qu’il est satisfait aux conditions d’âge suivantes :

Événements de course

À partir de 10 km : min. 12 ans au moment de la participation

À partir de 21 km : min. 16 ans au moment de la participation

À partir de 42km : min. 18 ans au moment de la participation

Événements de cyclisme

Les participants de moins de 16 ans doivent toujours être accompagnés d’une personne de plus de 18 ans.

 

Au cours de la participation, la preuve de l’inscription (numéro de dossard, numéro sur le guidon, bracelet, etc.) doit toujours être visible. 

Le participant devra toujours se montrer respectueux de l’environnement. Le participant veille à sa propre sécurité et à celle des autres participants. Les participants doivent suivre les instructions des organisateurs, des équipes médicales et de la police.

Lors d’événements de cyclisme, le participant devra toujours porter un casque.  Le code de la route doit être respecté.

L’organisation se réserve le droit d’exclure de la participation à l’événement les participants qui ne respectent pas les dispositions des présentes conditions générales ou qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers. 

 

Article 5.             Prix

Les prix mentionnés sont toujours exprimés en euros et s’entendent TVA comprise, sauf indication contraire.

 

Article 6.             Paiement

Le participant doit toujours payer d’avance, lors de son inscription, le montant total de l’inscription (droit d’inscription et suppléments) en utilisant le système de paiement en ligne mis à disposition.

GOLAZO estime avoir pris toutes les précautions possibles et adéquates et agit en tant que vendeur en ligne normal et prudent.  GOLAZO décline donc toute responsabilité en cas de vol. 

 

Article 7.             Modification de l’inscription

Les participants qui veulent céder leur inscription pour un événement à une autre personne peuvent le faire sur place le jour de l’événement. Ils paient, à cet effet, les frais administratifs affichés sur place.

Les participants qui souhaitent changer de distance peuvent le faire sur place, le jour de l’événement. Ils paient, à cet effet, les frais administratifs affichés sur place. S’il y a un supplément pour la distance nouvellement choisie, celui-ci sera également compté. 

 

Article 8              Faire du sport sainement et en toute sécurité

La participation à un événement sportif nécessite une bonne santé.  Le participant déclare satisfaire à cette condition.  L’organisation recommande un examen préventif de médecine du sport auprès d’un médecin du sport agréé en vue d’une participation à un événement sportif. 

 

Article 9.             Données à caractère personnel et droits de propriété intellectuelle

Toutes les données relatives aux participants sont destinées à GOLAZO.  GOLAZO et ses partenaires vont utiliser ces informations pour la participation à l’événement ainsi que pour des fins de marketing et de communication. Le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel prévoit le droit d’accéder aux données et de les rectifier.  Le participant peut demander à tout moment la rectification de ses données à caractère personnel, en utilisant les données de contact reprises dans les présentes conditions générales.

En participant à l’événement, vous acceptez une utilisation éventuelle de vos données, de votre photo ou de vos droits à l’image sous une forme imprimée, cinématographique, vidéographique ou autre, à des fins promotionnelles au profit de GOLAZO et de ses événements, sans réclamer d’indemnité à cet égard. 

Le participant déclare savoir qu’il peut être fait usage de techniques permettant de détecter à tout moment sa localisation précise par réception des signaux émis par la puce intégrée dans la preuve de participation que porte le participant. Le participant autorise GOLAZO à divulguer cette information afin que chacun puisse la consulter. 

Le participant donne à GOLAZO l’autorisation de suivre sa localisation en temps réel (traçage en direct) d’une manière définie plus haut, pour enregistrer ces données dans un fichier, les remettre à des tiers et les publier sur l’Internet, par le biais de médias sociaux et d’applications mobiles.

 

Article 10.          Remarques/plaintes

Les remarques doivent être envoyées par l’un des canaux mentionnés en introduction.  GOLAZO s’efforcera toujours raisonnablement de traiter chaque remarque reçue dans les 10 jours suivant sa réception par le biais de l’un des canaux précités.  Si elle n’y parvient pas, GOLAZO le signalera au participant et lui proposera un autre délai.    

 

Article 11.          Validité des clauses

Si un ou plusieurs articles des présentes conditions sont nuls ou illégaux, quelle qu’en soit la raison, cela n’affectera pas la validité des autres articles des présentes conditions générales. 

General Terms and Conditions

You have registered for an event of GOLAZO SPORTS NV, having its registered office at Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, VAT BE 045 289 77 50, hereinafter referred to as GOLAZO.

GOLAZO is your single point of contact for all your questions. GOLAZO can be reached every working day between 9 a.m. and 5 p.m. Telephone: 011/45.99.00 – E-mail: info@golazo.com.

 

Article 1.             Registration

At the time of registering, the Participant declares to be at least 18 or to have his legal guardian’s consent to register for the event.

The registration is only valid if the registration form has been completely and truthfully filled out, the registration fee and payment for extras have been paid in full and these general terms and conditions have been accepted.

 

Article 2.             Right of withdrawal

The registration falls under Art. VI, 53, 12° WER for which the right of withdrawal is excluded.

In case of non-participation, regardless of the reason, the registration fee and possible extras cannot be reclaimed.  

 

Article 3.             Cancellation of the event

If the event is cancelled on the grounds of exceptional circumstances, GOLAZO shall, in so far is possible, offer the participants an equivalent alternative in the form of the possibility to register for free for a new/the next edition of the same event, or another event of GOLAZO.  For each event GOLAZO will decide which of these alternatives apply to the event.

Under no circumstance can GOLAZO be obliged to reimburse the registration fee and possible extras (such as merchandising, T-shirts, training schedule, charity, etc.).  

 

Article 4.             Participation

Participation in the event is only possible with a valid registration and if the following age requirements have been met:

Running events

From 10 km: at least 12 years old at the time of participation

From 21 km: at least 16 years old at the time of participation

From 42 km: at least 18 years old at the time of participation

Cycling events

Participants under the age of 16 must always be accompanied by a person older than 18. 

 

During the participation, proof of registration (number on chest, handle bars, wristband, etc.) must be visible at all times. 

The participant shall always respect the environment. The participant shall look after his/her own safety and the other participants. Participants must follow the instructions of the organisation, medical teams and police.

Participants shall at all times wear a helmet during cycling events.  The Highway Code needs to be respected.

The organisation reserves the right to exclude participants from participation who do not respect the provisions of these general terms and conditions or pose a danger to themselves or third parties.  

 

Article 5              Prices

The specified prices are always in Euros and inclusive of VAT, unless explicitly specified otherwise. 

 

Article 6              Payment

On registering, the participant must pay the full amount of the registration (registration fee and extras) using the provided online payment system.

GOLAZO believes it has taken all possible and relevant precautions and as such acts as a normal and diligent online-seller.  Possible theft can therefore not be invoked against GOLAZO. 

 

Article 7.             Change of registration

Participants who want to transfer their registration for an event to another person can do so on the day of the event on-the-spot. The administrative cost as indicated on-the-spot is payable for this.

Participants who want to change the distance can do so on-the-spot, on the day of the event. The administrative cost as indicated on-the-spot is payable for this.  If a supplement is owed for the newly chosen distance, this will also be charged. 

 

Article 8              Healthy & safe sports

Participation requires good health.  The participant declares to meet this condition.  Before participation, the organisation recommends a preventive sports medical examination at a certified sports doctor. 

 

Article 9.             Personal details and intellectual property rights

All information of the participants is for GOLAZO’s administration.  GOLAZO and her partners will use the information for purposes of subscription to the Event and marketing and communication purposes. The General Data Protection Regulation 2016/679 relating to data processing lays down the access right to the data and the correction thereof.  At all times the participant can request the correction of his/her personal data based on the contact details specified in these general terms and conditions.

Through your participation to the event you declare you agree with a possible use of your details, photograph or portrait right in print, film, video, etc. for promotional purposes of GOLAZO and its events, without claiming payment for this. 

The participant states he/she is familiar with the fact that techniques may be used that allow his/her exact location to be tracked at any moment by picking up signals of the chip, included in the proof of participation which the participant is wearing. The participant gives consent to GOLAZO to make this information public so that it can be viewed by everyone.  

The participant gives consent to GOLAZO to track his/her location real-time (live tracking) as described above, to save this data in a file, to provide it to third parties and to publish it online, through social media and mobile applications.

 

Article 10.          Comments/complaints

Comments need to be submitted via one of the channels specified in the heading.  GOLAZO shall always, in all reasonableness, try to treat every comment within 10 days upon receipt through one of the aforementioned channels.  If this is not possible, it shall also be notified to the participant and an alternative timing is suggested.    

 

Article 11.          Validity of clauses

 

If one or a number of articles of these conditions are void or unlawful, for whatever reason, this does not prejudice the validity of the other parts of the conditions.