Cookie Policy The NETHERLANDS

Cookiebeleid

Cookie policy voor de websites van Golazo Sports BV en al haar werkmaatschappijen (hier bekend als “Wij” of “Golazo”).

Golazo Sports BV
Oppert 21A
3011 HT Rotterdam
Nederland
Ingeschreven KVK Rotterdam: 24307617

Bij Golazo willen we open en transparant zijn over de manier waarop wij cookies gebruiken wanneer u één van onze websites bezoekt. Sommige cookies die wij gebruiken, zijn essentieel voor de werking van onze websites, maar er zijn ook cookies die u naar keuze kunt toestaan of blokkeren. In deze cookie policy willen we u zo volledig mogelijk informeren, zodat u bewust kunt kiezen welke informatie u met ons en derden deelt.

1.    Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de cookie policy van Golazo en specifiek de websites van Golazo, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is privacy@golazo.com.

2.    Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele device opslaat wanneer u die website bezoekt. Cookies worden door vele websites gebruikt en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het onthouden van uw voorkeuren of voor het berekenen van het aantal mensen dat verbonden is met de website. Uw cookie informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Ze kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:

  • De strikt noodzakelijke cookies: Deze worden over het algemeen gebruikt om een unieke identificatie op te slaan, te beheren en de bezoeker te identificeren als uniek ten opzichte van andere internetgebruikers die de website op hetzelfde moment bezoeken, om een consistente en accurate service aan te bieden aan de bezoekers.
  • De functionele cookies: Dit zijn cookies die gebruikt worden om de functionaliteit van de website te verbeteren. Ze zijn meestal het gevolg van een actie van de bezoeker, maar kunnen ook geïmplementeerd worden bepaalde diensten voor te stellen, die niet uitdrukkelijk vereist zijn door de bezoekers. Denk daarbij aan cookies die de eerder bekeken inhoud op de website of het e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij het inloggen tijdens een vorig bezoek, onthouden. Ze kunnen ook gebruikt worden om te voorkomen dat aan de bezoeker een dienst die hij eerder aangeboden kreeg en die hij heeft geweigerd, opnieuw wordt aangeboden. Het gebruik van functionele cookies kan ons ook helpen om content op maat van uw interesses aan te bieden en bespaart u de tijd om opnieuw aan te melden of om opnieuw informatie mee te delen wanneer u de website bezoekt of probeert om toegang te krijgen tot bepaalde delen die voorbehouden zijn voor leden.
  • De analytische cookies: Deze zijn beperkt tot verbetering van de prestaties en van de website. De primaire functie van een analytische cookie is om de activiteit van de bezoeker van de website te meten en te controleren. Een analytische cookie zal helpen om statistieken op te maken en wordt gebruikt door webmasters met behulp van Google Analytics voor hun monitoring en voor de analyse van de online activiteiten op hun website. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Het is Google niet toegestaan om de verkregen gegevens te delen of te gebruiken voor andere Google-diensten en wij laten IP-adressen anonimiseren.
  • De Marketing cookies: Deze bevatten een unieke sleutel die in staat is zoekpatronen van individuele bezoekers te onderscheiden, of die een code kan bevatten die kan worden omgezet in een reeks van surfgewoontes of in informatie over de gebruiksvoorkeuren die elders opgeslagen zijn.

3.      Nominatieve cookies

Nominatieve cookies, oftewel first-party cookies, zijn cookies die door onze websites geïmplementeerd worden en die alleen door deze websites gelezen kunnen worden.

4.    Cookies van derde partijen

De cookies van derden, oftewel third-party cookies, zijn cookies die door derden geïmplementeerd worden. Het is mogelijk dat derde partijen op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Golazo te beïnvloeden.

5.    Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Golazo kan geen invloed uitoefenen op de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van de websites van Golazo.

6.    Hoe en waarom gebruiken wij cookies?

Het merendeel van de cookies die we gebruiken zijn tijdelijke of “sessie” cookies, die automatisch verwijderd worden uit uw browser wanneer uw sessie voltooid is. U dient zelf geen actie te ondernemen om ze te verwijderen. Sommige van onze pagina’s maken gebruik van cookies om informatie te onthouden, zoals bijvoorbeeld, uw beeldscherm voorkeuren (zoals contrast instellingen, kleuren, enz.), uw taalkeuze, uw gebruikersnaam en uw overeenstemmend wachtwoord, etc. Het is voor de goede werking van deze website niet strikt noodzakelijk om deze cookies in te schakelen, maar het geeft u wel een betere website-ervaring. Bovendien zijn sommige van deze cookies essentieel om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

We raden u dan ook aan om de cookies die wij aanbieden te accepteren. U kunt deze cookies verwijderen of blokkeren, maar indien u dit doet kunnen bepaalde elementen van de website niet functioneren zoals verwacht.

Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, dat cookies implementeert om informatie te verzamelen met betrekking tot de gebruikers van de website en met betrekking tot gebruikswijzen – deze informatie is nuttig om de aangeboden dienst te plannen en te behouden. De meeste cookies zijn niet essentieel om u de vereiste diensten aan te bieden en kunnen geblokkeerd worden.

7.    Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat kan op verschillende manieren. De eerste manier is via onze websites zelf. In de cookiemelding heeft u de mogelijkheid om cookies al of niet in te schakelen alvorens u uw bezoek op de website voortzet. U maakt daarbij zelf de keuze welke cookies u accepteert en welke niet.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de mogelijkheden in uw browser. U kunt alle cookies die al op uw computer aanwezig zijn verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze op uw apparaat worden geplaatst. Als u dit doet, moet u uw voorkeuren elke keer dat u een website bezoekt handmatig aanpassen, en sommige diensten of voorzieningen zullen mogelijk niet werken.

U vindt meer informatie over cookiemogelijkheden in uw browser op de website van de aanbieder van uw browser:

Cookie policy

Cookie policy for the websites of Golazo Sports BV and all its operating companies (hereinafter to as “We” or “Golazo”).

Golazo Sports BV
Oppert 21A
3011 HT Rotterdam
The Netherlands
Registered with Rotterdam Chamber of Commerce: 24307617

At Golazo we want to be open and transparent about how we use cookies when you visit one of our websites. Some of the cookies we use are essential to the operation of our websites, but there are also cookies that you can choose to allow or block. In this cookie policy we want to provide you with as much information as possible so that you can make a conscious choice about what information you share with us and third parties.

1. Questions

If you would like to receive more information, or have any questions about Golazo’s cookie policy and specifically the Golazo websites, please contact us by email. Our email address is privacy@golazo.com.

2. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website stores on your computer or mobile device when you visit that website. Cookies are used by many websites and can be used, for example, to remember your preferences or to calculate the number of people connected to the website. Your cookie information will not be used to identify you personally.

There are different types of cookies. They can be divided into four categories:

  • The strictly necessary cookies: These are generally used to store and manage a unique identifier and to identify the visitor as unique to other internet users who visit the website at the same time in order to provide a consistent and accurate service to the visitors.
  • The functional cookies: These are cookies that are used to improve the functionality of the website. They are usually the result of an action of the visitor, but can also be implemented to propose certain services, which are not expressly required by the visitors. These include cookies that remember the previously viewed content on the website or the email address and password that you entered when you logged in during a previous visit. They can also be used to prevent the visitor from being offered a service that he/she has previously been offered and that he/she has refused. The use of functional cookies can also help us provide content tailored to your interests and save you the time you need to sign up again or to share information again when you visit the website or try to access certain member restricted areas.
  • The analytical cookies: These are limited to improving the performance of the website. The primary function of an analytical cookie is to measure and monitor the activity of the website visitor. An analytical cookie will help to create statistics and is used by web masters using Google Analytics for their monitoring and for the analysis of online activities on their website. We have a data processing agreement with Google. Google is not allowed to share the obtained data or use it for other Google services. Also all users’ IP addresses will be anonymized.
  • The marketing cookies: These contain a unique key that is able to distinguish search patterns from individual visitors, or that can contain a code that can be converted into a set of browsing habits or into information about the user preferences that are stored elsewhere.

3. Nominative cookies 

Nominative cookies, or first-party cookies, are cookies that are implemented by our websites and that can only be read by these websites.

4. Third party cookies

Third-party cookies are cookies that are implemented by third parties. It is possible that third parties advertise on our website or that we use another service. To this end, these third parties may in some cases place cookies. These cookies cannot be controlled by Golazo.

5. Privacy policy of advertisers/third parties

For more information about the privacy policy of our advertisers and third parties who are connected to this website, please visit the websites of these respective parties. Golazo cannot influence the privacy policy of third party cookies. These cookies are outside the scope of the privacy policy of the Golazo websites.

6. How and why do we use cookies?

Most of the cookies we use are temporary or “session” cookies, which are automatically deleted from your browser when your session is complete. You do not have to take any action to remove them. Some of our pages use cookies to remember information such as, for example, your screen preferences (such as contrast settings, colours, etc.), your language choice, your user name and your corresponding password, etc. It is not strictly necessary for the proper functioning of this website to enable these cookies, but it does give you a better website experience. In addition, some of these cookies are essential for a website to function. They allow basic functions such as page navigation, security and loading time to work.

We therefore recommend that you accept the cookies that we offer. You can delete or block these cookies, but if you do so, certain elements of the website may not function as expected.

We use third party services, such as Google Analytics, which implements cookies in order to collect information regarding the users of the website and regarding the methods of use – this information is useful to plan and maintain the service offered. Most cookies are not essential to provide you with the required services and can be blocked.

7. Disabling cookies

You can choose to disable cookies. There are several ways to do this. The first way is through our websites themselves. In the cookie message you have the option to enable or disable cookies before you continue your visit to the website. You choose which cookies you want to accept and which you do not.

In addition, you can make use of the settings in your browser. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed on your device. If you do this, you will need to manually change your preferences each time you visit a website, and some services or features may not work.

You can find more information about cookies in your browser on the website of your browser’s provider: