Algemene verkoopsvoorwaarden VIP

 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Golazo Sports NV, Sportizon NV en Gracias NV (hierna “Golazo”), met uitzondering van schriftelijke afwijkingen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze aanvaard te hebben, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de cliënt, ook indien deze vermeld zijn op de bestelling.
 2. Bestelling – Aanbod Enkel een door Golazo schriftelijk gedaan aanbod is geldig. De geldigheidsduur van het aanbod is beperkt tot 30 dagen. tenzij anders vermeld. Aanbiedingen, offertes, condities en toezeggingen gedaan aan de cliënt door vertegenwoordigers, medewerkers, agenten of de website van Golazo zijn voor Golazo slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Publicaties, brochures, catalogi, prijslijsten, enz. zijn altijd onder voorbehoud van drukfouten, waarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard wordt.
 3. Vertegenwoordiging De cliënt verklaart geldig te worden vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de bestelbon.
 4. Eigendom De cliënt erkent dat Golazo de enige titularis is van alle informatie, ontwerpen, brochures, teksten, advertenties, catalogi, affiches, gebruiksaanwijzingen, plannen, schetsen, afbeeldingen en overige inhoud m.b.t. de diensten en producten van Golazo en van de relevante intellectuele eigendomsrechten hierop. Zij mogen niet gekopieerd, gewijzigd, openbaar gemaakt of voor directe of indirecte commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Golazo. Golazo verleent aan de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Om het even welke levering (bv. tickets) blijft eigendom van Golazo tot op het ogenblik van integrale betaling van de prijs. Elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé is strikt verboden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Golazo, is het niet toegestaan de geleverde tickets verder te commercialiseren. Het is bijgevolg verboden om de tickets door te verkopen aan derden of wedstrijden te organiseren of commerciële acties op te zetten, om de tickets in andere commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden of om gebruik te maken van de tickets, de naam of het logo van Golazo voor de organisatie van eigen VIP-arrangementen. Golazo is gerechtigd om doorverkochte of anderszins gecommercialiseerde tickets ongeldig te maken en houders van die tickets de toegang te ontzeggen, zonder enige vorm van schadevergoeding voor de oorspronkelijke of daaropvolgende koper of houder.
 5. Prijs De door Golazo gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. De prijzen worden vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling. Het wisselrisico is ten laste van de cliënt. Bij een stijging van de prijs van bepaalde producten waarop Golazo zelf geen invloed heeft, kunnen de prijzen hieraan aangepast worden.
 6. Uitvoeringsmodaliteiten Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn de leveringstermijnen van Golazo niet bindend en slechts bij benadering gegeven. De termijnen kunnen verlengd worden in geval van (1) overmacht (2) wijziging van de bestelling door de cliënt (3) vertraging in het overmaken van informatie en/of documenten door de cliënt (4) vertraging der betaling. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot het eisen van enige schadevergoeding. Het transportrisico en de porto- en leveringskosten zijn exclusief ten laste van de cliënt.
 7. Betaling De facturen van Golazo zijn betaalbaar op 30 dagen. De facturen dienen betaald te worden op de zetel van Golazo. Bij de aankoop van (VIP) tickets zullen deze pas aan de cliënt worden toegestuurd na ontvangst van de volledige betaling door Golazo. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur uitgegeven door Golazo,van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10 % en een intrest a rato van 1 % per aangevatte achterstallige maand.
 8. Annulering Elke annulering van de bestelling door de cliënt dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Golazo. Annulering van bestelling kan slechts tot 2 maanden voor de datum van uitvoering van de diensten. Indien de cliënt nadien wenst te annuleren zal hij hiervoor een schadevergoeding van 30% van de te annuleren diensten dienen te betalen.  Indien de klant wenst te annuleren minder dan 20 dagen voor het event waarop de diensten worden verleend, zal hij hiervoor een schadevergoeding van 50% op de te annuleren diensten, met een minimumbedrag van €350, moeten betalen.
 9. Solidariteit In geval van een gezamenlijke bestelling door meerdere cliënten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.
 10. Klachten Geen enkele klacht zal aanvaard worden als zij niet per aangetekend schrijven aan Golazo wordt gericht, binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de uitvoering van de Overeenkomst. Het formuleren van een klacht ontslaat de cliënt in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
 11. Verplichtingen Golazo stelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de cliënt te voldoen. Zij kan evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis, bv. m.b.t. levering van VIP diensten. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting en de cliënt kan Golazo niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Golazo staat niet in voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. Golazo is enkel gehouden tot een resultaatsverbintenis m.b.t. verkoop van (VIP) tickets.
 12. Persoonsgegevens Golazo verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) te respecteren.
 13. Aansprakelijkheid Golazo zal, behoudens opzet, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden zo de uitvoering van een dienst niet of niet tijdig kan plaatsvinden in gevolge een fout van haar aangestelden of onderaannemers. Golazo heeft een gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien de aansprakelijkheid van Golazo voor schade van de cliënt aangenomen moet worden en de aansprakelijkheidsverzekering van Golazo geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Golazo maximaal beperkt tot het bedrag dat door Golazo aan de cliënt in rekening is gebracht voor de specifieke diensten die de schade hebben verwekt, met uitsluiting van indirecte schade (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens enz.).
 14. Overmacht Golazo is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van Golazo is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst of product. Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Golazo om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals covid-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling of andere vorm van schadevergoeding.
 15. Bevoegdheid en toepasselijk recht Enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Golazo gevestigd is, zijn bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.